Sputtr.com | Alternative Search Engine

Komputerowego

Politechnika Lubelska, Wydział In Ŝynierii Ś

Schemat przelewu dla potrzeb modelu komputerowego (kierunek przelewu zaznaczono lini ą przerywan ą) Wyloty Jako punkt ko ńcowy sieci kanalizacyjnej przyj

Stężenie wybranych metaloproteinaz i ich tkankowych ...

cą programu komputerowego Statistica 8.0. Do porównań zastosowano test Wilcoxona lub Manna-Whitneya. Korela cje między badanymi parametrami oceniano testem Spear

WYBRANE PARAMETRY MORFOMETRYCZNE J Ą DEREK I J Ą DER ...

Następnie za pomocą komputerowego analiza-tora obrazu oceniono parametry morfometryczne jąderek i jąder komórek rakowych. Wyniki: U kobiet m łodszych bez przerzutów w w ęzłach

AIDED ANALYSIS OF STATIC AND DYNAMIC PROPERTIES OF INERTIAL ...

Obsøuga ręczna jest stosowana wyøączni w przypadku awarii ukøadu komputerowego. W celu umoŜliwienia korzystania ze wspomagającego mikrokomputera, ...

Akumulatory Accumulators

Dobór hydroakumulatorów przy pomocy programu komputerowego firmy HYDAC Przy pomocy programu komputerowego ASP firmy HYDAC mona bardzo dok¯adnie, ...

Parametry materiałowe stopionego PET przyjęte w ...

Brakuje także opracowania efektów masy cząsteczkowej w procesie metodami modelowania komputerowego. Przegląd równań matematycznego modelu przędzenia włókien wskazuje, ...

MORE BUZZWORDS

... love bite - to miłosne ukąszenie od czasownika to bite - kąsać, gryźć; byte - jest nawiązaniem do komputerowego bajta to catch up ...

DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS - QUARTERLY

Skład i łamanie: Pracownia Składu Komputerowego TYPO−GRAF Druk i oprawa: Vider Nakład 400 egz. Contents Introduction – JACEK SZEPIETOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597

Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne immunoekspresji ...

Analizę statystyczną danych przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego Statistica 6.0 PL nr licencji AXXP2075488424D60. WYNIKI W grupie 37 chorych na raka jelita grubego ...

L a Nd e XPer IMe NTa - BIMONTHLY

Skład i łamanie: Pracownia Składu komputerowego TYPO-GraF druk i oprawa: Wrocławska drukarnia Naukowa PaN im. S. kulczyńskiego Sp. z o.o. Nakład 550 egz.