Sputtr.com | Alternative Search Engine

Komunalnog

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

ODLAGANJE KRUTOG KOMUNALNOG OTPADA Prema primijenjenom sustavu gospodarenja otpadom, odlagališta krutog komunalnog otpada u Hrvatskoj su grupirana prema kategorijama, odnosno pravnom statusu, veličini, vrstama i količini odlo enog otpada, stanju aktivnosti, utjecaju na okoliš i opremljenosti [6].

APPLICATION OF THE TRIZ METHOD FOR SELECTING THERMAL ...

komunalnog otpada na niškoj deponiji, kao i terenskih ispitivanja, izvršena je uporedna analiza procesa ekstrakcije deponijskog gasa i termičkog tretmana komunalnog otpada.

Sadržaj content

Project „Modernization of Municipal Services". takovska 9/14, 11000 Beograd tel: +381 11 3222 124, 3224 527 Fax: +381 11 3223 453 e-mail: office@gtz.co.yu Web site: www.mku.co.yu GtZ projekat „Modernizacija komunalnih usluga" bavi se unapređenjem oblasti komunalnog otpada, vodosnabdevanja i energetske ...

Solid Waste Strategic Master Plan, Montenegro - Project ...

komunalnog otpada i opasnog komunalnog otpada prikazano je kroz predstavljanje reciklažnih dvorišta. • mreža postrojenja za kompostiranje zelenog otpada koja bi bila dio sistema recikliranja, a moguće i

Strojarstvo 52 (3) 369-378 (2010) D. R. SCHNEIDER et. al ...

Zbog visokih zahtjeva na zaštitu okoliša, troškovi pogona i održavanja postrojenja su visoki, te uz relativno nisku kalorijsku vrijednost komunalnog otpada koji se spaljuje (oko 10 MJ/kg) čine spalionicu otpada granično isplativom za odabrani kapacitet od 100.000 tona otpada godišnje i ...

Komunalno gospodarstvo

Odlaganje komunalnog otpada Pod odlaganje otpada podrazmijeva se obrađivanje i trajno odla-ganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta na temelju posebnih propisa.

POD POKROVITELJSTVOM CONFERENCE SPONZORED BY - MINISTARSTVA ...

ČvrstoĆa smicanja starog komunalnog otpada shear strength of an old municipal solid waste dragoslav rakić, laslo Čaki 21. mehanizam sleganja komunalnog otpada

International Conference: Degraded areas & ecoremediation ...

Količina generisanog komunalnog otpada u nekim evropskim dr avama po glavi stanovnika 2005. godine DR AVA HOLANDIJA AUSTRIJA NEMA ČKA BELGIJA ŠVEDSKA DANSKA LUKSEMBURG ŠPANIJA kg/stan/god 624 627 600 469 464 696 668 662 DR AVA ITALIJA FINSKA FRANCUSKA V.BRITANIJA GR Č KA PORTUGALA IRSKA SRBIJA (Beograd) kg/stan/god ...

THE PYROLYSIS - GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY STUDY OF ...

Termo-oksidativna degradacija bromiranih spojeva je od posebnog interesa jer takva plastika može završiti u spalionicama komunalnog otpada ili može biti zahvaćena slučajnim požarom.

Bioloska raznolikost Biodiversity

N epovoljan reljef, loπa obrada zeml-je, minska polja, privremena izbj egliËka naselja, NATO kampovi te odlaganje komunalnog otpada su najveÊi uzroËnici prom-jena u koriπÊenju zemljiπta koji vode ka gubitku biodiverziteta.