Sputtr.com | Alternative Search Engine

Komunalnog

PROFIL TVRTKE / COMPANY PROFILE

se radi o skupljanju korisnog otpada, odvozu komunalnog ot-pada, održavanju higijene javno-prometnih površina ili uklanjanju snijega adresa kojoj se građani trebaju obratiti uvijek

PLANIRANJE I IZBOR LOKACIJE ZA LUKU NAUTIČKOGA TURIZMA U ...

U cjelini, najveći dio hrvatskoga obalnog mora još uvijek nije onečišćen; zasad se onečišćenja povremeno pojavljuju jedino u nekim dijelovima priobalja, blizu velikih gradova s neriješenim sustavom obrade i odvodnje otpadnih voda komunalnog i industrijskog porijekla.

Upravljanje komunalnim otpadom i

ponovne upotrebe, tretmana i odlaganja komunalnog ˘vrstog otpada /1/, /2/. Nastajanje komunalnog otpada zavisi od stepena industrijskog razvoja, životnog standarda, na˘ina života,

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

Isporuka komunalnog proizvoda, odnosno pru anje komunalne usluge, ne mo e da se uskrati korisniku, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

PRAVILNIK o programu, vremenu i načinu stručnog ...

komunalnog policajca i dalje odgovara najmanje osnovnoj struènoj osposobljenostikoja je uslov za samostalnoobavljanje poslova komunalnih policajaca.

KRAGUJE VAC SRBIJA / SERBIA

Grad Kragujevac Godinu dana 2.000.000 EUR Grad Kragujevac SANACIJA, REKULTIVACIJA, ZATVARANJE I PROŠIRENJE DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA ,, JOVANOVAC" U KRAGUJEVCU PROJEKAT 10 Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Okvirni bud et projekta Nosilac projekta Kratak opis projekta Doprinos razvoju ...

KOMPOSTIRANJE KAO SAVREMENI VID TRETMANA Č - , dr Milena ...

sortirane kompostirajuće frakcije komunalnog otpada. 6. PROBLEMATIKA ČVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE ČAČAK Procenjuje se da dnevno svaki stanovnik

ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM I MOGU Ć NOSTI ISKORIŠ Ć ENJA ...

sistemu, svest građana o problemu komunalnog otpada kao i količine otpada, u tekstu koji sledi analizirana je mogućnost upotrebe modularnih

R mano èaæipe

Donesena je i odluka o ¿nancijskoj pomo˛i za pojedina*ne slu*ajeve, kao i za projekte komunalne infra-strukture, odvoz komunalnog otpa-Seminar za voditelje i predstavnike romskih udruga da, izgradnje cesta i sl. Prije sjednice Povjerenstva potpredsjednica Vlade i predsjednica Povjerenstva za pra˛e-nje ...

Zaštita okoliša

Bilo je i tada pro-blema s ilegalnim skuplja˛ima koji su dobro znali raspored odvoza glo-maznoga otpada i prije dolaska rad-nika komunalnog poduze¸a razbijali televizore, perilice i hladnjake te pri-tom vadili ponajprije bakrene dije-love.