Sputtr.com | Alternative Search Engine

Komunalnog

U V O D

gradenja i komunalnog opremanja naselja. Radi blagovremenog rezervisanja prostora za racionalnu izgradnju i korišcenje objekata/podrucja od javnog interesa, utvrduje se

REFERENTNA LISTA REFRENCES

Studija utjecaja na okoliš, Lovreč, ilegalno odlagalište, obnova, okrug Lovreč , 2006. Studija utjecaja na okoliš, Zadar, obrada komunalnog smeća, 2005.

To learn more, visit ashland.com

- Da li ukidati deponije komunalnog otpada ako je prethodni odgovor pozitivan? - Da li sredstva u eko fondu raspoređivati na sakupljanje ili na tretman otpada?

Članak 9. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po ...

GLASNIK GRADA ZADRA Godina: XVII 17.veljače 2010. Broj:20 1 www.grad-zadar.hr Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04 i 38/09) i ...

ZAKON

odr`avawem ~isto}e na javnim povr{inama, odvozom ku}nih otpadaka i drugog komunalnog otpada, kao i gra|evinskog i {uto materijala, 12. postavqawem i odr`avawem posuda (kontejnera) i uli~nih korpi za otpatke, 13. odr`avawem javnih deponija, te kontrolom odvo`ewa, uni{tavawa i prerade otpadaka, 14. obiqe ...

KOMUNALNI DOPRINOS I KOMUNALNA NAKNADA

ZASTARA DUGA KOMUNALNOG DOPRINOSA Tijelo uprave jedinice lokalne samouprave u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo du no je pravodobno poduzimati radnje radi naplate duga komunalnog doprinosa, te posebno paziti da pojedina potra ivanja ne padnu u zastaru iz razloga jer je komunalni doprinos ...

TEHNIX 3 2011 s:TEHNIX 3 2011

Centri za prihvat i obradu mešanog komunalnog otpada raznih kapaciteta Pretovarne stanice, praonice vozila, nadogradnja specijalnih transportnih vozila

O D L U K A

Isporuka komunalnog proizvoda, odnosno pru anje komunalne usluge ne mo e se uskratiti korisniku osim u sledećim slučajevima: -ako komunalni proizvod odnosno uslugu koristi nenamenski preko dozvoljenog obima ili drugog propisanog uslova, -ako komunalni proizvod ...

PRIJEDLOG PROGRAMA

Prava i obveze komunalnog društva u poreznom postupku.Inspekcijski nadzor nad komunalnim društvom kojeg obavlja Porezna uprava i Financijska policija .Ovršni postupak protiv komunalnog društva radi naplate poreza.

Spalionice čvrstog komunalnog otpada Malešice

2 Izgradnja Spalionice čvrstog komunalnog otpada Malešice i njeno stavljanje u rad otvorilo je novu kapitolu u oblasti rešavanja problematike otpada u glavnom gradu Češke Republike.