Sputtr.com | Alternative Search Engine

Komunalnog

O D L U K U o komunalnom doprinosu na podru * ju Grada Kriûevaca

Ovom Odlukom propisuju se: obveznici pla*anja komunalnog doprinosa, pripadnost gra*evine pojedinoj zoni u Gradu Kriûevcima (ovisno o pogodnosti poloûaja odre*enog podru*ja i stupnju opremljenosti objektima i ure*ajima komunalne infrastrukture), jedini*ne vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti ...

PREDMET INVESTITOR

... grada Subotica „Regionalna deponija" Subotica 11 Izmene i dopune Glavnih projekata i izrada Idejnih projekata sanacije i remedijacije regionalne deponije za opštine Sremska Mitrovica i Šabac urađenih 2005. godine, zbog usklađivanja sa direktivama EU i zakonima Srbije iz oblasti čvrstog komunalnog ...

OPĆINSKO VIJEĆE

plaćanja komunalnog doprinosa za stambeni prostor koji služi funkciji stanovanja. Razlog oslobañanja je nesanirano odlagalište komunalnog otpada u naselju Grginac.

ISPRAVLJENO-Utvrdjivanje sastava i kolicine otpada-Srbija

količina komunalnog otpada u odabranim opštinama Srbije, tako što se u periodu od sedam dana mere količine komunalnog otpada pre njegovog odlaganja na deponije.

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU Članak 1. Članak 2 ...

Iznos komunalnog doprinosa kojeg je obveznik dužan platiti; 2. Način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa; 3. Prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa;

IZVJEŠĆE SA SJEDNICE STRUKOVNE SKUPINE KOMUNALNOG ...

Str. 1 IZVJEŠĆE SA SJEDNICE STRUKOVNE SKUPINE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA HRVATSKE GOSPODARSKE KOMOREŽUPANIJSKE KOMORE RIJEKA U srijedu, 30. studenoga 2011. održana je sjednica Strukovne skupine komunalnog gospodarstva HGK - Županijske komore Rijeka u prostorijama KD Komunalac d.o.o. Opatija, ...

Lokalni plan upravljanja otpadom - usvojena verzija

(10) Ponovna upotreba i reciklaža komponenata komunalnog otpada.....15 (11) Program smanjenja koli čina biorazgradivog i ambalažnog otpada u komunalnom

Project Office, Marksa i Engelsa St., Poslovni centar ...

4.1 Procjena proizvodnje komunalnog otpada 34 4.1.1 Pretpostavke 34 4.1.2 Sastav komunalnog otpada 35 4.1.3 Područja obuhvaćena komunalnim uslugama 37

SLUÆBENI VJESNIK

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa Članak 5. Utvr*uje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m 3 gra*evine po vrsti objekata i ure*aja komunalne infrastrukture i po zonama, odre*ena u kunama po m 3, kako slijedi:-I ZONA 10,00 kn-II ZONA6,00 kn-III ZONA 4,00 kn Struktura jedinične ...

vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone, a do 15 ...

Predsjednik vijeća: Na prijedlog načelnika općine održan je sastanak s 5 članova općinskog vijeća , iz svake stranke jedan predstavnik člana vijeća kako bi dali prijedlog o utvrđivanju zona za oba naselja koje će biti ključno za utvrđivanje obračuna komunalnog doprinosa pri ishođenju ...