Sputtr.com | Alternative Search Engine

Komuniteteve

PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS ...

1 PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS COMMUNAUTAIRE TË BE-SË: SFIDAT DHE PERSPEKTIVAT *Jeton BYTYQI 1 Abstrakt: Qëllimi kryesor i këtij punimi është që të diskutojë përafrimin e legjislacionit të Kosovës me atë të BE-së në rrugën drejt anëtarësimit në familjen ...

Njoftim per punesim konsulentesh/ekspertesh

Ekspert ne zhvillimin e komuniteteve/ planifikues i perdorimit te tokes (5 muaj); o. Ekspert per kadastren dhe regjistrimin e tokes (5 muaj).

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

... marre parasysh brishtesine e ekosistemeve bregdetare dhe natyren e fundme te resurseve te tyre natyrale dhe nevojat e komuniteteve bregdetare. 10.1.2 Ne lidhje me perdorimet e shumefishta te zones bregdetare, ...

MISSION STATEMENT THE ALBANIAN AUSTRALIAN ISLAMIC SOCIETY (AAIS)

... i kulturës dhe identiteti të komuniteti Shqiptar Musliman me mirëkuptim, harmoni dhe ndihma reciproke të mbarë komuniteteve n ...

STRATEGJIAPËRINTEGRIMINE KOMUNITETEVE ROM, ASHKALI ...

4 Shkurtesa Emri i plotë AER Agjencioni Evropian për Rikonstruktim AGEF ArbeitsGruppe Entwicklung und Fachkraefte im Bereich der Migration und der Entwicklungszusamenarbeit ASHAK Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës BB Banka Botërore BE Bashkimi Evropian CCFD Comitè Catholique Contre ...

ka jezera-NP Una, NP Durmitor-NP Sutjeska, NP Tara-Drina ...

Projekti “Mjedisi për Njerëzit në Harkun Dinarik” (i njohur gjithashtu si “Mbështetje e Komuniteteve Rurale dhe Peisazheve të tyre

Diaspora Shqiptare

(Year, number of persons, the new spaces of establishing, etc.), 3.Krijimi i komuniteteve shqiptare në qytete t ...

D. KONTAKTE TË RËNDËSISHME

D. KONTAKTE TË RËNDËSISHME Të poshtëshënuara mund të gjeni informatat mbi institutet ndërkombëtare dhe organizatat në fushën e të drejtave të njeriut dhe të arsimimit mbi të drejtat e njeriut.

Profilet e Komuniteteve të Kosovës 2010

Profilet e Komuniteteve të Kosovës 2010Organization for Security and Co-operation in Europe Mission in Kosovo Profilet e Komuniteteve të Kosovës Or ganization for Security and Co-operation in Eur ope Mission in Kosovo

Zhvillimi ekonomik dhe social

Në të njejtën kohë, projektet për përfshirjen e komuniteteve lokale në procesin e rindërtimit ndihmojnë në ndërgjegjësimin e komunitetit, ndërsa asistenca për edukim dhe kualifikim profesional ndihmon për krijimin e shprehive profesionale. N ...