Sputtr.com | Alternative Search Engine

Koncentracia

trombocituli hemostazis Sefaseba

moli (dabali koncentracia). adf-c orgvari koncentraciiT gamoiyeneba: 2,0×10-5 moli (maRali koncentracia) da 2,0×10-6 moli (dabali koncentracia). sxva rea

baqtrimi( BACTRIM)

rogorc wesi, trimetoprimis koncentracia nayofis da dedis sisxlSi TiTqmis Tanabaria, xolo sulfametoqsazolis koncentracia nayofis sisxlSi SedarebiT naklebia. preparati gamoiyofa dedis rZeSi.

Lead Pollution and Human Health

Tbilisis intensiuri moZraobis magistralebze(WavWavaZe, aRmaSenebeli, kostava,"samkuTxedi") Catarebuli gamokvlevebiT dadginda rom tyviis koncentracia transpontis intensiuri moZraobis adgilebSi aRemateboda qalaqis ganapira ubnis (krwanisi) haerSi tyviis koncentracias. iyaviT frTxilad SeRebil saTamaSoebTan ...

stabiluri stenokardia - klinikuri praqtikis erovnuli ...

risk faqtori ganmsazRvreli done muclis simsuqne welis garSemoweriloba mamakaci > 102 sm qali > 88 sm trigliceridi ≥ 150 md/dl HDL qolesteroli mamakaci < 40 mg/dl qali < 50 mg/dl arteriuli wneva ≥ 130/85 mm Hg uzmoze sisxlSi glukozis koncentracia ≥ 110 mg/dl

Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (39 - 44)

bola koncentrácia medi v oddelení nasýtenia 25 mg/l, zatia ľ čo koncentrácia kyseliny sírovej bola 15 g/l. Pri vyššom množstve kyseliny sírovej prúdiacej do koncentra čnej jednotky,

erToblivi angariSi weli

radonis koncentracia SenobebSi radonis koncentracia niadagis gazSi. Pproeqtze muSaobis procesSi: ♦ Seiqmna , gamoica da gavrcelda inglisur da qarTulenovani , "sainformacio furceli",da proeqtis miznebi ...

konstituciis diskursuli legitimacia

Tu sabWoTa dros legitimuri iyo Zalauflebis koncentracia komunizmis misaRwevad da "amerikis dasawevad da gasaswrebad", ratom ar unda iyos legitimuri misi koncentracia postsabWoTa periodSi swrafi reformebis gasatareblad da "evropis" dasawevad?

arteriuli hipertenzia

... gamomwvevi yvela SesaZlo mizezi; ganisazRvros samizne organoebis dazianebis arseboba; moinaxos kavSiri anmnezsa da fizikalur kvlevebs Soris; Sefasdes saWiro laboratoriuli monacemebi rogoricaa: Sardis analizi, glukozis koncentracia sisxlSi, hematokriti da lipiduri speqtri, kaliumis koncentracia, kreatinini ...

Hladiny cytokínov upacientov pred apo uzávere defektu ...

Bol to jediný zvyšetrovaných cytokínov, ktorého koncentrácia sa vperiférnej krvi štatisticky signifikantne zvýšila na druhý Tabuľka 1 Intervaly odberov krvných vzoriek Table 1 Blood sampling intervals 1 ranný odber zvény pred uzáverom defektu predsieňového septa (Morning venous ...

FORMATION OF SILVER-NANOPARTICLES COMPOSITE THIN FILMS

Hrúbka tenkého povlaku bola monitorovaná UV-Vis spektrofotometrom, ktor˝ meral zmenu absorpcie pri 430 nm, čo odpovedá pásmu povrchovej plazmovej absorpcie nanočastíc striebra na tenk˝ povlak. ätudovan˝ bol vplyv troch rôznych parametrov, a to koncentrácia v polyetyléne, koeficient ...