Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kondicirebis

mzis energiis gamoyenebis potenciali saqarTvelos mosaxleobis ...

gaTbobis, cxelwyalmomaragebis, ventilacia-kondicirebis sayofacxobrebo da siTbo siciviT momaragebis industriul sistemebSi. dabaltemperaturuli heliosistemebi,

“firke avoT” 3,1 Zvirfaso megobrebo, Zvirfaso megobrebo ...

centraluri kondicirebis, gaTbobisa (maT Soris, Tbili iataki sardafSi) da ventilaciis sistemebi. moxda gazmoma ragebis sistemis Camarxva da milebis

garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministro

9 kondicirebis inJinerTa asociaciam gaeros ganviTarebis programis mxardaWeriT saqarTvelos sam profesiul ganaTlebis centrSi (Tbilisis profesiuli saswavlebeli,,speqtri‟‟, quTaisis mravaldargovani profesiuli saswavlebeli, qobuleTis profesiuli liceumi) danerga samacivro da haeris kondicirebis dargis ...

2006 wlis muSaobis maCveneblebi

A2006 wlis dekembridan foTi-Tbilisis mimarTulebiT axali, Tanamedrove standartebis Sesabamisi Ria tipis eleqtromatarebeli moZraobs. matarebelSi fotoelementze momuSave eleqtrokarebia damontaJebu-li. funqcionirebs Tanamedrove kondicirebis sistema da ventilacia.

samrewvelo nimuSebis saerTaSoriso klasifikacia - (lokarnos ...

lokarnos klasifikacia _klasebisa da qveklasebis CamonaTvali ganmartebiTi SeniSvnebiT klasi 23 siTxeebisa da airebis manawilebeli, sanitaruli, gaTbobis, saventilacio da haeris kondicirebis mowyobilobebi, myari

ZiriTadi aqtivebis saxeebi da jgufebi

... 6,5 4070 merserizaciuli wnexebi tumboebiT, fisiT Sesamosi aparatebi, amomwovi aparatebi da damWimi saglinavebi xelovnuri boWkoebis sawarmoeblad; Rumelebi kuburi narCenebis gasaTxevadeblad orgsinTezis warmoebaSi 6,6 4071 fisis da polimerebis dafuri gasaSrobebi sinTezuri boWkoebis warmoebaSi; kondicirebis ...