Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konkretnih

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za kemijo ...

negotovosti (primerjava na konkretnih primerih) - interpretacije rezulatov meritev, s poudarkom na primerih, predpisanih z zakonodajo Knowledge and understanding:

UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ...

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent se seznani s pristopi pri reševanju konkretnih problemov (tudi v laboratoriju), razvija zmo nosti uporabe informacijske tehnologije in sposobnost delovanja v timu ter komuniciranja v strokovni javnosti Transferable/Key Skills and other ...

Univerza v Mariboru University of Maribor

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Prenos znanja obravnavanih metod na druga področja, predvsem skozi uporabo diferenciala in z reševanjem konkretnih optimizacijskih problemov.

Geophysical prospecting in Slovenia: an overview with some ...

Razmišljanja o tej temi ilustriram z rezultati izbranih raziskav, ki zadovoljivo opišejo možnosti geofizikalne prospekcije za detekcijo nekaterih značil-nih tipov ostalin v konkretnih naravnih okoljih.

107 Popov - Tehnicko i informaticko obrazovanje u procesu ...

- utvrđivanju stavova, konkretnih projekata i aktivnosti od zajedničkog interesa; - saradnji sa organizacijama koje se zalažu za iste ciljeve.

Istra ivanje primjene metoda upravljanja financijskim ...

Kako bi se moglo efikasno upravljati rizicima potrebno je i poznavanje šire tr išne situacije, tj. međuovisnosti kretanja tr išnih čimbenika i elemenata izgradnje konkurentnosti poslovnih subjekata i utjecaja institucija financijskog tr išta, kao i poznavanje konkretnih instrumenata zaštite.

CSR OSD brosura ENG+MNE

One nude smjer-nice, od opštih principa do konkretnih praktičnih rješenja, između ostalog i za brojne privredne grane. • Standarde lanca ponude sve više uvode pojedinačna preduzeća.

TIMSKI MENAD MENT I NOVI DUH TOLERANCIJE U SVETU RADA

Mi radosno elimo istaći da smo srećni savremenici popločavanja širokog puta budućnosti za humaniji i demokratskiji menad ment (jedan od konkretnih njegovih izraza upravo je i timski menad ment i duh tolerancije), za pretvaranje rasta u (integralni i disperzivno - odr ivi) razvoj, za ...

RODNA RAVNOPRAVNOST U MEðUPARTNERSKIM*

Yuval-Davis*(2004)*dokazuje*da*je*raspodjela*moći*i*podreñenost*žena*zav isna* od*konkretnih*društvenih*odnosa,*gdje*se*rod,*etničko*i*klasno*meñusobno* preplijeću*i*povezuju.*Žene*nijesu*samo*obični*pasivni*primaoc i*i*nesudionici* rodnih odnosa.

Analiza i prikupljanje DNS paketa

Razlog leži prvenstveno u jednostavnosti korištenja slovnih i lako pamtljivih oznaka umjesto konkretnih IP adresa. DNS je realiziran kao strogo hijerarhijski distribuirani sustav u kojem se mogu nalaziti različite informacije, ali se prvenstveno koriste one o IP adresama i slovnim nazivima.