Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konkurrimit

V E N D I M 315 per dhenie me qira

I. Përkufizimi i pasurisë publike, elementet e konkurrimit, e drejta, kompetencat dhe afatet e dhënies me qira 1. Pasuritë e ndërmarrjeve, të shoqërive dhe të institucioneve shtetërore, ku përfshihen

Vendi i punës: Drejtoria Rajonale Prishtinë

... Generalna Policijska Direkcija/General Police Directorate Departamenti i Personelit dhe Administratës të PK-së Në bazë të nenit 51 të Ligjit për policinë, Policia e Kosovës, shpall: K O N K U R S Për pranimin e Zyrtareve Policor në gjeneratën e 43 sipas kushteve të parapara të konkurrimit.

L I G J

Kundër Urdhrit të Ministrit të Drejtësisë për dhënien e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, për transferimin e noterit ose për përsëritjen e konkurrimit për vendet vakante, për procedurën e zhvillimit të provimit të kualifikimit, si dhe për masat disiplinore të ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE

2 RREGULLORE MBI PROCEDURAT E FINANCIMIT ME GRANTE NE MBESHTETJE TE SHOQERISE CIVILE Neni 1 Procedurat e Financimitme grante Procedurat e financimit me grantepër mbështetje të shoqërisë civile realizohet në bazë të konkurrimit të hapur dhe transparent sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin ...

Agjencia Kosovare e Pronës SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm, si dhe nëpunës civilë ekzistues. Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe ...

REPUBLIKA E KOSOVËS– ZYRA E PRESIDENTIT

Procedurat e konkurrimit: Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Urdhëri i Ministrit përmban: a) Tё dhёnat e zonës: emёrtimi, sipёrfaqja, qёllimi i pёrdorimit, afati; b) Veprimtarinё, qё mund tё ushtrohet nё zonë; c) Pikёt vlerёsuese pёr elementet e konkurrimit, tё pёrcaktuara sipas pikes 6, tё kёtij vendimi; ç) Vendin, datёn dhe orёn, ku ...

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo ...

Procedurat e konkurrimit:  Procedura e konkurrimit për Kryeshef Ekzekutiv është e hapur dhe zgjidhet nga nëpunësit civilë të klasifikuar në pozita të larta drejtuese dhe pozita drejtuese ose në pozita të barasvlershme në institucionet e administratës publike ose në ...

LAJMËRIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Afati i konkurrimit: 16 Shkurt 2008 - 01 Mars 2008 Fillimi i kontratave: Sa më parë Përfundimi i kontratave: Pas përfundimit të suksesshëm të periudhës fillestare tre (3) mujore mund të ofrohet kontrata deri në tri (3) vite.

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Elementet e konkurrimit janё: - Niveli i investimit; - Niveli i punёsimit; - Tarifa e qirasё mujore; - Veprimtaria, qё do tё ushtrohet: prodhim pёr vend apo prodhim pёr eksport.