Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konkurruese

MBËSHTETJA E AGROBIZNESEVE TË HORTIKULTURËS NË KOSOVË ...

HYRJE Një mjet për të nxitur investime të reja në sektorin e hortikulturës Fondi Konkurrues për Hortikulturë (FKH) ka për qëllim të përmirësojë aftësinë konkurruese të sektorit të horti

PROFILI, RRETHINA INSTITUCIONALE DHE KONKURRUESE E ...

PROFILI, RRETHINA INSTITUCIONALE DHE KONKURRUESE E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME (NVM) NË KOSOVË ( Raport nga anketimi i 300 ndërmarrjeve private) Puna në mbledhjen e të dhënave në teren u mbështet nga Tetor, 2001

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - P Ë R M B ...

konkurruese, në përputhje me këtë rregullore dhe me legjislacionin në fuqi. Ai është përgjegjës, përveç hartimit të dokumenteve të procedurës konkurruese, edhe për kërkesat për kualifikim, dhe

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI EKONOMIK

7 Analiza e konkurrentit dhe pozicioni konkurrues_ Baza konkurruese Edhe pse përzgjedhja e mjediseve konkurruese që favorizojnë potencialin për ftim është një aspekt i rëndësishëm i analizës së konkurrentit, është ...

Mbështetja e agrobizneseve

hYrje Një mjet për të nxitur investime të reja në sektorin e hortikulturës Fondi Konkurrues për Hortikulturë (FKH) ka për qëllim të përmirësojë aftësinë konkurruese të sektorit të hortikulturës në Kosovë duke bashkë-financuar individë dhe kompani, të cilat dëshirojnë ...

K R Y E M I N I S T R I SALI BERISHA

KREU IV DOKUMENTET STANDARDE TË PROCEDURËS KONKURRUESE Dokumentet standarde të procedurës konkurruese 1. Autoriteti kontraktues përgatit formatin e dokumenteve standarde të procedurës konkurruese, që do të përdoret gjatë procedurave të konkurrimit.

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

7641 vendim nr.1298, datë 24.9.2008 pËr pËrcaktimin e autoritetit kontraktues, pËr dhËnien me koncesion tË hidrocentraleve "mbi lumin kardhiq", dhe miratimin e bonusit, nË procedurËn pËrzgjedhËse konkurruese, qË i jepet shoqËrisË në mbështetje të nenit 100 të kushtetutës dhe të neneve 5 ...

K R Y E M I N I S T R I SALI BERISHA - REPUBLIKA E ...

konkurruese, në përputhje me këtë rregullore dhe me legjislacionin në fuqi. Ai eshte pergjegjes pervec hartimit te dokumentave të procedures konkurruese,edhe per

Republika e Kosovës- Republika Kosova- Republic of Kosovo

2007-13, (aftësinë konkurruese; mjedisin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të tokës; cilësinë e jetës dhe diversifikimin rural dhe strategjitë për zhvillim lokal të bazuara në

Promovimi i Hortikulturës në Kosovë (PHK)

Gjendja aktuale e përpunimit të pemëve dhe perimeve në Kosovë 1.1 Aftësia konkurruese e njësive përpunuese të pemëve dhe perimeve në Kosovë Fillimisht, prodhimet e përpunuara të Kosovës kanë një disavantazh sa i përket kostove krahasuar me prodhimet e importuara.