Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konkurruese

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - www ...

Autoriteti kontraktues mund të bëjë negocimin e kontratave koncesionare pa procedura konkurruese vetëm me miratimin e Këshillit të Ministrave, nëse:

Nga copëzimi te bashkëpunimi Arsimi i lartë, puna ...

Performanca e vendeve të EJL-së dhe të EQL-së Raporti për aftësinë konkurruese në botë 2007—2008 (N=131) Vendi Renditja e përgjithshme Renditja e arsimit të lartë dhe trainimit Renditja e novacionit Shqipëria 109 103 131 Bosnjë-Hercegovina 106 98 121 Kroacia 57 46 50 Maqedonia, IRF 94 75 92 Mali i Zi ...

nnual Report 2010 Wel

ne u fokusuam në transparencën, në çmime më konkurruese dhe më të leverdisshme, për të arritur në një rritje prej 105 milionë Euro gjatë vitit 2010.

STUDENTËT ADMINISTRATORË TË ZGJEDHJEVE LOKALE

... 2011 për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Tafaj u shpreh se objektivi mad-hor i MASH do të vazhdojë të jetë mbështetja për zhvillimin e sigurt të ar-simit shqiptar drejt standardeve europi-ane, duke siguruar parametrat e eksesit, por mbi të gjitha duke ofruar një cilësi konkurruese ...

K O N K U R S - Për regjistrimin e studentëve në ...

Kandidatët që aplikojnë para afatit të parë të maturës shtetërore, e fitojnë të drejtën e rezervimit të vendit në programin në të cilin kanë aplikuar, duke pasur parasysh se programet janë konkurruese dhe nuk mund të regjistrohen më shumë studentë se sa janë ...

Instituti GAP per Studime te Avancuara

... të gjithë të rinjtë e aftë për punë. Është e qartë që Kosova ka nevojë për investime të huaja direkte dhe me qëllim që të arrijë këtë, Kosova ka nevojë për fillimin e reformave në sektorë të ndryshëm, të identifikojë mundësitë dhe avantazhet konkurruese.

ZHVILLIMI RURAL NË KOSOVË (Raport hulumtues)

Shkaqet e një gjendjeje të tillë janë të shumta dhe sillen prej rendimenteve të ulëta dhe politikave ekonomike joadekuate që ndikojnë në aftësinë e pamjaftueshme konkurruese, deri te organizimi jo i mirë institucional dhe i fermerëve.

VIII. PLANI IMPLEMENTUES I PROJEKTEVE TË ZHEL-it ..... 29

Mehdi Bresilla - Komuniteti i Biznesit Procesi i zhvillimit/aprovimit të strategjisë së ZHEL 2005-2007 Pas formimit të grupeve punuese, projekti ka vazhduar me mbledhjen e të dhënave dhe me analizën konkurruese të komunës (SWOT).

Strategjia e zhvillimit të sektorëve ekonomikë në ...

Ata sektorë në të ardhmen do të jenë bartës të zhvillimit ekonomik me efekte multiplikative në sektorët tjerë të cilët në aspektin ndërkombëtar do të kenë aftësi konkurruese në tregjet e Unionit Evropian dhe më gjerë.

LIGJ

Kriteret e lejimit duhet t'u përgjigjen, në mënyrë të përshtatshme, interesave publikë, që garantojnë dhe mund të jenë kualifikuese dhe/ose konkurruese.