Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konkurruese

janar 2011

gjitha duke ofruar një cilësi konkurruese me vendet më të zhvilluara. Ministri Tafaj theksoi “se objektivi kryesor për vitin 2011 do të jetë

LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ...

konkurruese deri në një maksimum 10 për qind të pikëve. Identiteti i propozuesit, ekzistenca dhe shuma e bonusit tregohen në dokumentet e procedurës përzgjedhëse konkurruese.

SHQIPËRIA: DREJT NJE MODELI TE RI TE ZHVILLIMIT EKONOMIK ...

• A eshte gati ekonomia jone te kaloj nga nje ekonomi ne zhvillim drejt nje ekonomie te zhvilluar, eksportuese, konkurruese(me cfare avantazhesh krahasuese) dhe te integruar, ne rajon dhe ne kontinent? • A dote zgjidhet perfundimisht ceshtja e prones,dhe cfare roli do te kete tregu i tokes dhe ai ...

ne perputhjemepiken 3 tenenit5 teligjit.".

Kreut IVndryshohet, si meposhtevijon: "KREUIV DOKUMENTETSTANDARDETE PROCEDURES KONKURRUESE Dokumentetstandardete procedureskonkurruese 1. Autoritetikontraktuespergatitformatinedokumentevestandardete procedureskonkurruese, qedoteperdoretgjateproceduravetekonkurrimit.

Projekti PEPSME

nëpërmjet “Rrjetit të Ndërmarrjeve në Europë (EEN)” për ti bërë ato më konkurruese duke ofruar shërbime cilësore dhe falas, d) mbështetja e politikave në fushën e novacioneve

Programi i Qeverisë se Kosovës për periudhën 2008 - 2011

Rritja ekonomike do të realizohet përmes intensifikimit të investimeve, privatizimit të mëtejshëm dhe ristrukturimit të ndërmarrjeve publike, shtimit të aftësisë konkurruese të ekonomisë dhe rritjes së eksportit.

ALA2004_36 _R2004_44_

14 c. për çdo vit kalendarik, do të përgatisë, publikoj dhe dorëzoj Kuvendit një raport vjetor (i) duke i analizuar kushtet konkurruese në ekonominë e përgjithshme të Kosovës si dhe në sektorë të veçantë, industri dhe tregje, dhe (ii) duke i përmbledhur të gjitha masat hetimore dhe ...

Ekonomiksi Menaxherial 24.11

Dy kornizat bazë ndikuese të zhvillimit ekonomik 1) Cikli jetësor i produktit 2) Shtytësi strategjik – përparësit konkurruese, “Diamanti I Porterit”

Përmbajtja

Stafi është i punësuar mbi kritere të meritës nëpërmjet procedurave të hapura dhe korrekte konkurruese. Pasuria e ndërmarrjeve që ofrojnë shërbime publike (ujin dhe shërbimet e ujërave të zeza, grumbullimin e mbeturinave, drenazhin e ujërave sipërfaqësore, rrugët dhe shërbimet e ...

REPUBLIKA E SHQIPRIS

konkurruese, NVM-të kanë nevojë të përtërihen vazhdimisht dhe kjo realizohet nëpërmjet pjesëmarrjes së tyre në marrëveshjet e K&Zh 4.