Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kontratave

Kontrata e punës

I respectfully disagree with the Majority's decision on interim measures and therefore join Judge Kontrata e punës

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Njoftimet elektronike të kontratave duhet të përmbajnë së paku, të gjithë informacionin që parashikohen në shkronjën "a" të seksionit 2 të Kreut III të RPP-së.

SHOQATA E BASHKIVE TË SHQIPËRISË

shoqata e bashkive tË shqipËrisË menaxhimi modern i burimeve njerezore 47 model pËr dokumentin e politikËs sË burimeve njerËzore kodi/rregullorja e personelit tË bashkisË.

Ligji i Punës: gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi - Nenet ...

Përmbajtja e Kontratës së Punës - Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale për nevojat e punëdhënësve do të përgatisë mostra të kontratave të punës sipas standardeve minimale, për periudhë të pacaktuar, të caktuar dhe për punë specifike

Ta bejme biznesin te funksionoje per te varferit

41 duke mundesuar transferimin e aftesive, teknologjise dhe cilesise. duke siguruar qe investimet e huaja direkte te kene efekte anesore positive. duke i sjelle kompanite ne sektorin formal duke krijuur kapacitete per te menaxhar transaksione nepermjet kontratave komerciale duke i hapur tregjet dhe ...

STATUTI

Ai është autoriteti përgjegjës për drejtimin e përditshëm administrativ dhe fi nanciar të universitetit, për zbatimin/ekzekutimin e buxhetit, për mbikëqyrjen dhe kontrollin e veprimtarive fi nanciare, për lidhjen e kontratave të punës sipas përcaktimeve në këtë statut dhe zbatimin e ...

Rregullimi i Marrëdhënies së Punës

Pas miratimit të Ligjit të Punës, Qeveria e Kosovës si anëtare e Këshillit Ekonomiko Social (KES), duhet që të hyjë në marrëveshje të sërishme me organizatat e bizneseve dhe ato të punëtorëve me qëllim të nxjerrjes së Kontratës së Përgjithshme Kolektive dhe kontratave tjera ...

Kosovo Management Institute

hartimin e kontratave, implementimin e kontratave, monitorimin dhe implementimin e kontratave të nënshkruara bazuar në përmbajtjen e tyre si dhe aplikimin e veprimeve relevante në përputhshmëri me kontratat e nënshkruara dhe të njëjtat

nëpërmjet internetit"

- 2 - Hyrje Para shpjegimit të detajuar të porositjeve elektronike, me rëndësi është kuptimi dhe shqyrtimi i mënyrës tradicionale për porositjet, ku porositja elektronike paraqitet si plotësim dhe zgjerim i saj.

VI. PLANI I VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E NJERIUT

11 5. E drejta në informim dhe lirinë e shprehjes Objektiva Aktivitetet Institucionet përgjegjëse dhe partnerët Treguesit Afati kohor Buxheti 5.1 Sigurimi i qasjes për të gjithë qytetarët e Kosovës në dokumentet zyrtare dhe informata.