Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kontribuon

L I G J Nr.7870, datë 13.10.1994

Shteti kontribuon për personat joaktivë si: a) fëmijët, nxënësit dhe studentët me shkëputje nga puna; b) pensionistët c) të paaftët (mendorë dhe fizikë);

Kosovo Improvement Through Education (KITE)

Organizata kontribuon në krijimin e diturisë së re, prespektivave më të gjëra profesionale, si dhe zhvillimeve profesionale dhe intelektuale nëpërmjet trajnimeve, shkëmbimit akademik, dhe bashkëpunimit në zhvillimin e edukimimt.

KEC-Raporti i punes 2010 Draft - PT

Programi ka standardet ndërkombëtare për certifikim, gjë e cila kontribuon në sigurimin e cilësisë së programit dhe në qëndrueshmërinë e tij.

THE LIGHT OF ISLAM DRITA ISLAME

Gjatë dekadës së fundit ose më tepër AAIS kontribuon gjatë vitit me ndihmë financiare prej 300$ për Radio Programin Shqiptar në 3ZZZ. Ky gjest mbështetës është përsëritur edhe gjatë organizimit të fundit "Radiothon".

1 korrik 2011 Nr.9 Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës ...

cila poashtu kontribuon edhe në pro gresin dhe zhvillimin ekonomik. Aero porti Ndërkombëtar i Prishtiëns “Adem Jashari” ka mbi një milion udhëtarë në

Inicijativa për dijalogjet strategjike Grupi punues "Arsim ...

2 MULTIKULTURALIZMI NË ARSIM Përshkrimi i gjendjes momentale Sistemi arsimor në Maqedoni ka qenë dhe ende paraqet faktor që kontribuon për ndarjen ndërmjet grupeve etnike dhe forcimin e tensioneve ndëretnike.

PLANIFIKIMI ME PJESÀMARRJE

ATRC ndihmon në forcimin e rolit të OJQ-ve si agjent të ndryshimit në shoqëri, ngritë kapacitetin e OJQ-ve dhe iniciativave qytetare që të ndërmarrin kampanja avokimi dhe kontribuon në krijimin e institucioneve qeverisëse që i takojnë standardeve ndërkombëtare.

Respondas Renato Corsetti !

Sendu vian kontribuon al la redaktoro. La redaktoro rajtas redakti, korekti kaj konformigi al la stilo kaj kutimo de ĉi tiu gazeto ĉiujn tekstojn antaŭ aperigo.

Qeverisja demokratike e shkollave

Ky libër/doracak është përpiluar ashtu që lexuesve t'u ndihmojë të vlerësojnë se sa kontribuon shkolla e tyre në EQD-në e nxënësit, dhe në këtë mënyrë edhe në përgatitjen e tyre për të marrë rolin e qytetarëve aktiv në demokraci, duke vështruar se si funksionon çdo ditë ...

AUTORITETI I MBIKQYRJES FINANCIARE

Për përgatitjen e një programi kompjuterik, të instaluar në serverat e Autoritetit, i cili emeton një numër unik të rastësishëm në kohë reale për të identifikuar çdo policë sigurimi që kërkohet të shitet online nga shoqëritë e sigurimit të jo-jetës, kontribuon financiarisht ...