Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kontrolom

JEDNOSTRUJNE, DVOSTRUJNE (SA DVA ODVOJENA PROTOKA) I ...

... protoka) i trostrujne (sa tri odvojena protoka) visokog pritiska, sa spoljaänjim ozubljenjem standardne i specijalne konstrukcije velika hidrauli»ka snaga specijalno uleéiätenje zup»anika dobar zapreminski i mehani»ki stepen korisnog dejstva serijska ili pojedina»na proizvodnja sa strogom kontrolom ...

FAILURE ANALYSIS OF ROTARY SCREW PUMP ANALIZA HAVARIJE ...

Na osnovu dobijenih rezultata je zaključeno da vek rotacionih zavojnih pumpi mo e biti produ en redovnom kontrolom čistoće prečistača i njihovom zamenom kada je to potrebno, kontrolom stanja kotrljajnih le ajeva, viskoznosti i čistoće ulja, i ispravnim radom ventila i automatike.

Chemotherapy - Bosnian

Chemotherapy.**Bosnian. 2 •*umor •*problema*krvotoka Zbog*nuspojava*hemoterapije*bit*ćete*pod*stalnom*kontrolom.*Recite* Vašem*ljekaru*ili*medicinskoj*sestri*kako*se*osjećate.*Ispitivanja,*nalazi* krvi*i*lijekovi*će*se*koristiti*za*prevenciju*ili*liječenje*bilo*kakvih* nuspojava*i*provjeru*Vašeg ...

Dijabetička retinopatija - čimbenici rizika i liječenje

Unatoč djelotvornoj primje-ni laserske fotokoagulacije i složenim vitreoretinal-nim operativnim zahvatima, retinopatija i dalje ostaje važan uzrok gubitka vida i sljepoće u bole-snika sa šećernom bolesti, stoga sve važnija posta-je prevencija DR kontrolom razine šećera i lipida u krvi te ...

Poslediplomskanastavaiz 

PRAKTI^NA NAST AVA Prakti~na poslediplomska nastava iz farmaceutske medicine organizuje se u nastavnim bazama relevantnih instituta i na klinikama univerziteta i fakulteta, u zavodima koji se bave ispitivanjem i kontrolom lekova, kao i u istra`iva~ko-razvojnim odeljenjima i laboratorijama farmaceutske ...

PRimjena selektivne katalitičke ReDukcije na Dvotaktne ...

Zaključno, autori su dali svoje prijedloge i razmišljanja vezana za mogućnost kombiniranja SCR-a s performansama koje mogu postići nove generacije sporookretnih brodskih dizelskih motora s elektroničkom kontrolom. ključne riječi: dušični oksidi (NOx), selektivna katalitička redukcija ...

FARMAKOLOŠKE OSOBINE DIKLOFENAKA I PARACETAMOLA KOD OGLEDNIH ...

rodnom kontrolom kvaliteta dobijenih rezultata: – Aktivnost serumskih transaminaza, AST (SGOT) i ALT (SGPT), metodom IFCC; – Koncentracija uree (metoda GLDH-UV), kreatinina

compaany end 2

PROCES PROSECANJA KARTONA (*`TANCANJE) na poluautomatskim i automatskim ma*ainama "BOBST" SP 102-E "BOBST" SP Evoline 102-E HEIDELBERG VARIMATRIX 105CS PROCES PROSECANJA PAPIRA ZA ETIKETE - TOP *`TANCNA automatska ma*aina "LOMBARDI" LEPLJENJE kutija u 1, 2, 3 ili 4 ta*ke sa kontrolom identifikacije kutija i ...

04292 compaany za montazu 2

PROCES PROSECANJA KARTONA (*`TANCANJE) na poluautomatskim i automatskim ma*ainama "BOBST" SP 102-E "BOBST" SP Evoline 102-E HEIDELBERG VARIMATRIX 105CS PROCES PROSECANJA PAPIRA ZA ETIKETE - TOP *`TANCNA automatska ma*aina "LOMBARDI" LEPLJENJE kutija u 1, 2, 3 ili 4 ta *ke sa kontrolom identifikacije kutija i ...

“The waking have one world, while in sleep each man turns ...

strojevima za obradu drveta te rigoroznom kontrolom kvalitete finalnog proizvoda, jamčimo da svaki proizvod ispunjava visoke standarde kvalitete.