Sputtr.com | Alternative Search Engine

Konverto

Mathematics Glossary

... Numra të plotë të njëpasnjëshëm consolidate Konsolido, shkri, bashko constraints Detyrime, shtrëngime construction Ndërtim convert money Konverto paratë convert capacity within a given system Konverto kapacitetin brenda sistemit të dhënë convert mass within a given system Konverto masën brenda ...

MATEMATIKA

... duke u thirrë në formulë dhe kuptueshmëri të lidhjeve të kubeve dhe si kjo zgjerohet, kalkulo vëllimet nga prizmat e djathta dhe të formave të bëra nga kubet dhe kuboidet h gjej perimetrin e rrethit dhe fushës së mbyllur të rrethit duke u thirrë në formula relevante i konverto në ...

RREGULLA TË PËRGJITHSHME PËR PËRSHKRIMIN E MATERIALEVE ...

Kur bëhet përshkrimi i informacionit i paraqitur në alfabet latin, bëje përshkrimin e shkronjave ashtu siç janë dhënë, përveç si vijon: 1) Konverto format e mëhershme të shkronjave në formën e tyre moderne; 2) Për njësitë e botuara pas vitit 1820, konverto "v" në "u", "vv" në "w ...

REPUBLIKE SRPSKE

Prioritetne akcije mogu biti konverto vane samo u obi~ne akcije nakon prethodnog odobrewa Agencije i potom odobrewa akcionara. U slu~aju likvi

Njërishikim i shpenzimeve publike dhe i kuadrit institucional

4. Sfidaper teardhmen-Pensionet: Tri Opcione Reformash 1. Vendos masa dekurajuese ne sistemin e sig. shoq: • elimino limitet mbi pensionin maksimal, • konverto pensionet rurale ne njëprogram asistence sociale, • vendos njëte ardhur baze minimale për te gjithë.