Sputtr.com | Alternative Search Engine

Koordinatorebi

religia da sazogadoeba

3 seminaris xelmZRvanelebi: naira gelaSvili dekanozi basil kobaxiZe levan abaSiZe seminaris koordinatorebi: Tamar ujuxu vasil mamulaSvili krebulze muSaobdnen:

kreditebis transferisa da dagrovebis evropuli da diplomis danarTi ...

l saswavleblis da fakultetis/departamentis ECTS-is koordinatorebi l ECTS/diplomis danarTis konsultantebi saswavleblis da fakultetis/departamentis ECTS-is koordinatorebi

araoficialuri Targmani Sesrulebulia wamebis msxverplTa reabilitaciis

proeqtis koordinatorebi d-ri ionder iozkalipji, adamianis uflebaTa TurqeTis fondi, stamboli d-ri vinsent iakopino, organizaciis ~eqimebi adamianis uflebebisTvis~ amerikis

Support project for the Tacis Cities A ward Scheme (TCAS)

TCAS–is koordinatorebi saproeqto winadadebebis wardgenis msurvel municipalitetebsa da maT koaliciebs miawvdian informacias adgilobriv enaze,gauweven konsultaciebsa da

araoficialuri Targmani Sesrulebulia wamebis msxverplTa ...

11 saavtoro koleqtivi da proeqtis sxva monawileni proeqtis koordinatorebi d-ri ionder iozkalipji, adamianis uflebaTa TurqeTis fondi, stamboli d-ri vinsent iakopino ...

3.

samagistro programis koordinatorebi: biologiis mecnierebaTa doqtori, prof. daviT miqelaZe (Tsu biologiis instituti) teqnikis mecnierebaTa doqtori, prof. daviT kereseliZe ...

swavlebis Tanamedrove teqnologiebze orientirebuli saero skola ...

T. maRraZe, l. mangoSvili, koordinatorebi . 10 . moswavleTa darbazis samoqmedo gegmis damtkiceba : seqtemberi . T. maRraZe, l. qumsiSvili : III.

saqarTvelos adgilobrivi xelisuflebis warmomadgenlebis muSaobis ...

mestiaSi organizacias ar hyavda koordinatorebi mocemul periodSi; quTaisis meri axaldaniSnuli iyo; lanCxuTis gamgebeli ki iSviaTad Cadioda raionSi da, amdenad, ver ...

saqarTvelos administraciul-teritoriuli mowyobis da xelisuflebis ...

proeqtis TanamSromlebi da regionaluri koordinatorebi: daviT narmania, kaxa imerliSvili, oTar konjaria, besik bregaZe, zaza abulaZe, levan ComaxiZe, amiran gigineiSvili ...

ra unda gaakeTos TiToeulma maswavlebelma samoqalaqo ganaTlebisa da ...

samoqalaqo ganaTlebis koordinatorebi 2008 wels venaSi Seikribnen da ganix-iles dokumenti. analogiuri Sekrebebi gamarTes samxreT-aRmosavleT evropis qsel-