Sputtr.com | Alternative Search Engine

Korelacia

KORELÁCIA (1 3)(1 4)- β

agriculture (poľnohospodárstvo), 54, 2008 (2): 65-71 65 korelÁcia (1 3)(1 4)- β β β β β-d-glukÁnu s vybranÝmi kvalitatÍvnymi parametrami v zrne ovsa siateho the correlation of (1 3)(1 4)-β-d-glucan with some qualitative parameters in the oat grain michaela havrlentovÁ, magdalÉna ...

Vzòah kalkulovaného LDL cholesterolu khladinám ...

Graf 4 Korelácia LDL-C aapoB vskupine HTG Graph 4 Relation between LDL-C and apoB in HTG group LDL-C - LDL cholesterol, apoB - apolipoproteín B (Apolipoprotein B) , TG - triacylglycerol (Triglyceride), HTG - zvýšené hladiny TG (Elevated H TG levels) Cardiol 2005;14(2):88-91

Zmeny hypertrofie afunkcie ïavej komory u hypertenzných ...

Významná korelácia bola medzi ejekčnou frakciou ĽK apo-merom E/A pred liečbou (r = - 0,59, p = 0,006), avšak nevýznamná bola korelácia medzi týmito premennými po liečbe.

sjani - Sjani - Institute of General and Comparative Literary ...

diskursis korelacia `jayos xiznebis~ mixedviT 121 Nona Kupreishvili Correlation between Artistic and Economic Discourse according to “Jaqo’s Dispossessed”

mudmivi kardiostimulatorebis da antiariTmuli aparatebis ...

SemTxvevaSi AV-kvanZis donezea da xSirad ar arsebobs korelacia PR da HV intervalebsa da mesame xarisxis AV-blokadaSi progresirebas an uecari sikvdilis risks Soris. zogierTi mkvlevari miiCnevs, rom

redoqs sistema Saqriani diabeti tipi 2qs sistema Saqriani ...

p=0.011), albuminuriis donesTan (r = - 0.301, p=0.049). sarwmuno korelacia ar iqna nanaxi NO-is donesa da lipiduri cvlis parametrebsa da sisxlis sistoluri da

Security Operations-Operačné stredisko manažmentu bezpečnosti

... pod.) - Zníženie počtu bezpečnostných udalostí na zvládnuteľný objem, actionable list - Identifikácia a prioritizácia incidentov (automatizácia analýzy, pokiaľ je to možné) - Identifikovanie hrozieb/rizík kľúčových procesov v závislosti od aktuálnej situácie - Výkonná korelácia ...

Využitie metód Value-at-Risk na meranie kurzového rizika

Korelácia medzi každou dvojicou premenných je daná vzťahom: ( ) i j Ai Aj Bi Bj Ai Aj Bi Bj ij r x x p p p p ρ σ σ σ σ μ μ μ μ ( , ) (1 ) (1 ) − + + = + − , j i ≠ .

CERVIKOGÉNNE VERTEBROGÉNNE SYNDRÓMY V NEUROLOGICKEJ

Diagnostika V diagnostike je dôležitá klinicko-rádiologická korelácia nálezov, pretože vo vekovej kategórii nad 70 rokov postihujú degeneratívne zmeny takmer 100 % populácie.

avtoris stili daculia - T b i l i s i

2.3.3 korelacia saerTaSoriso garemos parametrebs da Sidapolitikuri garemos socialur-ekonomikur parametrebs Soris 68 2.3.4 ideologiuri struqtura 70