Sputtr.com | Alternative Search Engine

Korelacia

Mastopatie - Dysplázie.

Nena„iel sa Âiadny morfologický rozdiel medzi pacientkami s príznakmi a pacientkami bez príznakov tzv. mastopatie a nena„la sa korelácia histologického nálezu s úrov**ou klinických *"DÂkostí.

MEETTÓÓDDAA NNAAJJMMEENNŠŠÍÍCCHH ŠŠTTVVOORRCCOOVV ...

- najjednoduchšou formou korelácie je lineárna korelácia medzi dvoma kvantitatívnymi znakmi, teda jednoduchá lineárna korelácia - najčastejšie používaná metóda odhadu regresných funkcií pre takúto jednoduchú (lineárnu)

Statistika pre prax

... Dvojrozmerná*deskriptívna*štatistika.....64 * 3.2.1 * Bivariač ný*histogram.....64 * 3.2.2 * X-Y*graf.....64 * 3.2.3 * Párová*regresia*a*korelácia ...

saqarTvelos mecnierebaTa akademiis al

... maCveneblebi nunisis mineraluri wylebiT balneoTerapiis kursis Catarebamde da Catarebis Semdeg. dadgenilia nunisis mineraluri wylebiT samkurnalo procedurebis dadebiTi efeqti fsiqologiur mdgomareobaze. gamovlenilia fsiqologiur parametrebis cvlilebebsa da mkurnalobis efeqturobas Soris pirdapiri korelacia. 10

Rizikové rozhodovanie a motivácia zdobenia vlastného tela

Psychologické dny: Já & my a oni Různé 3 Tab. 2 Korelácie medzi motívmi a spôsobmi rozhodovania N=137 Vigilancia Presúvanie zodpovednosti Prokastinácia Hypervigilancia Snaha o atraktivitu Pearsonova korelácia.208*-.011-.042.009 Sig. (2-tailed).015-.011.630.913 Zvýšenie sexuálnej príťaţlivosti ...

www.nucem.sk

Tabuľka 19: Korelácia čitateľská gramotnosť, T9 a známky Na základe výsledkov uvedených v tabuľke 16 môžeme konštatovať, že väčšia korelácia so známkou sa prejavila v teste čitateľskej gramotnosti.

1 Č ASOVÉ RADY A ICH DEKOMPOZÍCIA

má konštantnú strednú hodnotu), pri čom závislos ť (korelácia) medzi jeho dvoma ľubovo ľnými pozorovaniami závisí len od ich vzájomnej časovej vzdialenosti (t. j. len na

WCDMA – fyzická vrstva UMTS

(viz obr.6 kde vzájomná korelácia nepresiahne 1/5 maxima auto korelácie) a tým sa podporí kapacita siete. - aby bolo možné predchádzajúcich dvoch výhod využi, je nutne zabezpei prísne

POéIADAVKY K äTÁTNYM MAGISTERSK›M SKÚäKAM (posledná ...

2D NMR I Základné princípy, homonukleárna korelácia chemick˝ch posunov, J -rozlíöené spektrá. 34. 2D NMR II Heteronukleárna korelácia chemick˝ch posunov, inverzné experimenty.

Rozhodnite sa aj Vy pre NycoCard READER II celosvetovo ...

... ktorých obstarávacia cena umožňuje jednorázové zahrnutie do nákladov. na stanovenie CRP a iných parametrov s unikátnym inteligentným systémom samostatne kontrolujúcim celý proces merania vrátane správneho množstva vzorky. • vyše 35.000 inštalovaných prístrojov • výborná korelácia ...