Sputtr.com | Alternative Search Engine

Korelacia

V čísle prinášame :

Odborný článok 6 Tab. 3: Výsledky výpočtov korelácie podľa jednotlivých mesiacov *Z*výpočtov*vyplýva,*že*štatisticky*zistená*korelácia*má*pozitívny*charakter*v*šiestich*prípadoch.*Ide*o*časové*obdobie*v*mesiacoch*od*apríla*do* septembra,*kedy*sú*tieto*hodnoty*na*úrovni*0,52*-*0 ...

Economic Analysis & Policy Group

3.2.1 Korelácia medzi tempom rastu HDP a mierou nezamestnanosti v SR V štatistike sa na analýzu vzájomnej závislosti pouţívajú pojmy korelácia a kovariancia.

O MOBILITE PRACOVNEJ SILY V RÁMCI SR

Je ukázané, ûe neexistuje ötatisticky v˝znamná korelácia medzi mzdami a migračn˝m saldom, pričom vypočítané korelačné koeficienty mali záporné znamienko.

Motor - ast’ 1 OBSAH

DTC P2135: Korelácia napätia senzora (hlavného a vedľajšieho) polohy škrtiacej klapky (modely s automatizovanou mechanickou prevodovkou s rozvodovkou)..1A-231

miToritualuri modelebis genezisisa

es korelacia xar-Zroxis rqebis simbolikaSic aisaxa. erTi rqa axali mTvaris sim-boloa. ikonografiaSi xSirad gamoixateba rqebs Soris Casmuli mnaTobi.

Nšifikéčéálé Nešpecifické črevné zápalové

... typ ochorenia ÑÑ agresívny priebeh, rezistentný na liečbu agresívny priebeh, rezistentný na liečbu ÑÑ vznik pouchitídy po operácii /ileoanorektálnej vznik pouchitídy po operácii /ileoanorektálnej anastomóze/ anastomóze/ ÑÑ nie je korelácia medzi titrom pANCA a štádiom nie je korelácia ...

DEPRESIA A BOLESŤ

Korelácia depresie s bolesťou : Korelácia depresie s bolesťou :  2 prospektívne sledovania vzťahu depresie a bolesti u pacientov s polytopným VAS  potvrdili aj vznik depresie po bolestiach aj nástup bolestí po vzniku depresie ( prediktívna validita však bola nízka, zvlásť pre depresiu ...

potravinárstvo

a hmotnosti sa zistila pozitívna korelácia, ale bez štatisticky významnej miery preukaznosti (P>0,05). NPM 0,2 mg.kg -1 bolo zaznamenané u 3 vzoriek (6 %) a hodnota

Meranie konkurencieschopnosti viackriteriálnym hodnotením ...

Kľúčové slová: konkurencieschopnosť výrobkov, viackriteriálne metódy hodnotenia, viacnásobná korelácia, kvantifikátor (súhrnný indikátor) konkurencieschopnosti

herstis maCvenebelis gamoTvla valutis kursisTvis - q ...

ufro izrdeba, rac ufro H uaxlovdeba 1-s anu korelacia am SemTxvevaSi aris TiTqmis 100%. Tu H =1 (5) formulaSi C =1. rac urfo axlosaa H 0,5-Tan, miT ufro xmauriania