Sputtr.com | Alternative Search Engine

Korigovan

Pravilnik o radioamaterima, korigovan

Microsoft Word - Pravilnik o radioamaterima, korigovan. ** ***** ***** 65. *** 10. ***** * ***** ("***** ***** **", **. 44/03 * 36/06) * ***** 18.

Filijala JMBG lekara ID broj lekara Ime lekara Prezime lekara ...

god Ukupno Korigovan osi zbir g uranika Subotica 1601*****1 01000276 EVA MEDAKOVI Subotica 1011*****8 01000470 DOBRILA CVETI ĆANIN-PLAVŠI

OPSTIPACIJA – Č EST RAZLOG ZA POSETU PEDIJATRU

korigovan primenom higijensko-dijetetskog režima. 35-oro dece – 41,20% zahtevalo je primenu terapije nakon sprovođenja odgovarajuće dijagnostičke procedure.

MJESE*NI STATISTI*KI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

... and footwear 20 Prerada drveta/drva i proizvoda od drveta/drva i pluta, 103,9 118,8 114,3 96,7 103,8 osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Manufacture of wood and of products of wood and cork except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials * korigovan ...

UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM ...

8) Racionalnost je prosečna maloprodajna vrednost propisanih lekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja po pregledanom osiguranom licu korigovan korektivnim faktorom za recepte u skladu sa ovom uredbom;

medicinska revija medical review

C i D) uradjena je u Junu 2009 godine u kateterskoj laboratoriji kardiovaskularnog centra Frankfurt (Babic U,Sievert H,Doss M) kojom pri-likom je uspe{no korigovan P3 prolaps kod jednog pacijenta sa zna~ajnom mitralnom regurgitacijom bez kardiopul-monalnog bajpasa i bez sternotomije.

IZBOR I UPOTREBA

ANTIBIOTICI-korigovan color za PDF.qxp ... RE^ "Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji su nam na raspolaganju, u zdravstvenoj za{titi celokupnog ...

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU - Član 1

deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika; primanja ostvarena privatizacijom imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja;

Z A K O N O BUDéETSKOM SISTEMU

... je razlika izmeñu ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine; 25) Ukupni fiskalni suficit, odnosno ukupni fiskalni deficit je budûetski suficit , odnosno budûetski deficit korigovan za ...

Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a ...

LUMBALNI- korigovan color za PDF.qxp ... RE^ "Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji su nam na raspolaganju, u zdravstvenoj za{titi celokupnog ...