Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kosovu

F. PLAKOLLI et al.: THE MICROFLORA AND PHYSICO-CHEMICAL ...

Na Kosovu so velike koli~ine premoga v obliki lignita. Najve~ lignita se uporablja za proizvodnjo elektri~ne energije, zato je razumljiv interes kosovske dru`be in znanosti za njegovo vsestransko preu~evanje.

Rubin Zemon

Rubin Zemon Balkans Egyptians A short presentation about their history of identity building, migration waves and ethno-cultural characteristics Strasbourg, 15-16 September, 2003

PERINATALNO STANJE NA KOSOVU OD 2000 - 2004

i Izvestaj pripremili: Prof. asc. dr. Shefqet Lulaj, Predsednik Saveta za Zdravlje Majke i Deteta na Kosovu Dr. Agron Gashi, Program sluzbenik, Odsek za Zdravlje i Ishranu, UNICEF - Kancelarija na Kosovu Dr. Lulzim Çela, Zdravstveni radnik,Majka i dete, Ministarstvo Zdravlja Dr. Skender Syla ...

Prava manjina na Kosovu pod međunarodnom upravom

Međunarodna grupa za prava manjina (MRG International) zahvaljuje na podršci svim organizacijama i pojedincima koji su obezbedili finansijsku i svaku drugu podršku za ovaj Izveštaj, uključujući DfID (Britanski savet za međunarodni razvoj).

O SPROVOĐENJU IZVRŠNOG POSTUPKA U PRAKSI, NA KOSOVU

PRIRUČNIK O SPROVOĐENJU IZVRŠNOG POSTUPKA U PRAKSI, NA KOSOVU Novembar, 2007. godine Ova publikacija je proizvod Agencije SAD-a za međunarodni razvoj, a pripremio je za ponovni pregled Nacionalni centar dr avnih sudova.

IZBORNI SISTEMI U ZEMLJAMANASTALIM NA PODRUČJU NEKADAŠNJE ...

30 Florian Bieber, „Institucionaliziranje etničnosti: postignuća i neuspjesi nakon ratova u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Makedoniji”, Forum Bosnae(specijalno

ST. LUKE NEWSLETTER St. Luke Serbian Orthodox Church June2008 ...

Sta vise, na Kosovu i Metohiji vec devet godina je doveden u pitanje op stanak srpskog i drugog nealbanskog stanovnistva. Zato ce ovogodisnja komemoracija pretstavljati i protest

Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji (KiM), kao i u op ...

ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI 7 Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji (KiM), kao i u op{tinama Pre{evo, Bujanovac i Medve|a, povezan sa

Glossary of Parliamentary Terms

... Board/Këshilli Redaktues/Uredničko Veće: Blerim Vela, Liia Hanni, Anita Vandenbeld, Jennifer Ober, Petra Blaess, Franklin De Vrieze, Dale Archer Secretary of the Board/Sekretar i Këshillit/Sekretar Veća: Mahir Shehu © OSCE Mission in Kosovo; Misioni i OSBE-së në Kosovë; OEBS-ova misija na Kosovu ...

KFOR COMKFOR's Speech

KFOR }e nastaviti - u skladu sa svojim operativnim mandatom - da sara|uje i potpoma`e Ujedinjene nacije, Evropsku uniju, institucije na Kosovu i me|unarodnu zajednicu u pru`anju podrške razvoju stabilnog, demokratskog, multietni~kog i mirnog Kosova.