Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kovalentne

Kada su atomi povezani jedan sa drugim tada kažemo da

Polarnost kovalentne veze Postoje dve vrste kovalentne veze po polarnosti: •Polarna kovalentna veza •Nepolarna kovalentna veza Nepolarna kovalentna veza nastaje izmeñu atoma istog elementa.

kih elektronskih parova . Kovalentna veza, za razliku od ...

28/10/2009 28/10/2009 1 1 Kovalentna veza Za razliku od ionske veze gdje se veza ostvaruje prijenosom elektrona, kod kovalentne veze ona se

Aktivnost enzima antioksidativne zaštite u krvi bolesnika sa ...

Postoje tri mehanizma koji dovode do toga: 1) interakcija slobodnih radikala sa biološkim stru-kturama pri čemu nastaju kovalentne modifikacije makro-molekula, prvenstveno proteina i nukleinskih kiselina, 2) ra-zaranje membranskih lipida u procesu lipidne peroksidacije i 3) formiranje neradikalskih ...

PROGRAMSKI SADR AJ

Priroda kovalentne veze. Elektronegativnost i polarnost molekula. Koordinativna (dativna, semipolarna) veza. Vodonična veza. 5. Slo eni materijalni sistemi .

HEMIJSKA VE ZA ŠTA DRŢI STVARI (ATOME) ZAJEDNO ?

DIPOLNI MOMENAT Ako molekul ima više od jedne polarne kovalentne veze onda se centri pozitivnog i negativnog naelektrisanja dobijaju na principu slaganja sila.

KOVALENTNA VEZA

KOVALENTNA VEZA • Jednostruka • Dvostruka • Trostruka Višestruke kovalentne veze su kraće od jednostrukih. Dužina veze: udaljenost između jezgara atoma vezanih u kovalentni molekul.

Perioodilisuse süsteem

10 Iooniline side versus kovalentne side •100% iooniline ja 100% kovalentne side on keemilise sideme MUDELID -reaalsuses on enamik sidemeid nende kahe vahepealsed.

(Microsoft Word - Keemia riigieksami \374lesannetekogu)

Tahke joodi (I 2) aurustumisel katkeb ( kovalentne side, iooniline side, molekulidevaheli ne side ). E. Aluseliste oksiidide ühiseks omaduseks on reageerimine ( veega, hapetega, leelistega ).

Ismar HAJRO mr. dipl.ing.maš. - prezentacija predavanja za ...

- višestruke kovalentne veze: C (dijamant), Si, Ge... Mogući broj kovalentnih veza za jedan atom: 8 - N gdje je N – broj valentnih elektrona valentni elektroni – elektroni iz vanjske ljuske koji mogu biti primljeni ili

OPŠTA i NEORGANSKA HEMIJA - zadaci za vežbu

Objasniti i šematski predstaviti nastanak kovalentne veze kod molekula: a) azota b) vode c) ugljenik(IV))oksida 11. Objasniti razloge razlike izmeñu jonske i kovalentne veze po pitanju: a) jačine b) vrste atoma koji ih grade c) češćeg agregatnog stanja molekula d) razlike u elektronegativnosti ...