Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kovov

Lúhovanie neželezných kovov z mechanicky aktivovaného ...

Acta Montanistica Slovaca Ročník 5 (2000) , 3 , 269-273 Vplyv mechanickej aktivácie na lúhovanie ne elezných kovov z CuPbZn komplexného koncentrátu Jana Ficeriová 1 & Erika Godočíková 1 Influence of mechanical activation on the leaching of non-ferrous metals from a CuPbZn complex ...

Odstraňovanie ťažkých kovov a sulfátov z odpadových vôd

Acta Montanistica Slovaca Ročník 5 (2000) , 3 , 289-293 Odstraňovanie ťa kých kovov a sulfátov z odpadových vôd pomocou sulfát-redukujúcich baktérií Alena Luptáková 1 & Mária Kušnierová 1 Removal heavy metals and sulphate from waste waters by sulphate-reducing bacteria This ...

Prof. Ing. Tomáö HAVLÍK, DrSc. Katedra neûelezn˝ch kovov ...

1 Prof. Ing. Tomáö HAVLÍK, DrSc. Katedra neûelezn˝ch kovov a spracovania odpadov Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Koöiciach Publikačná aktivita UPDATE:06.12.2010 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1.

Problematika centrálního ţilního katétru z pohledu ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Problematika centrálního ţilního katétru z pohledu sestry a pacienta Bakalářská práce Vedoucí práce: Autor práce: Mgr. František Dolák 2011 Miroslava Kovářová, DiS.

, Soláriková M.

Keywords: Spiš, iron metallurgy, archaeometallurgy Abstrakt Spiš je jednou z oblastí Slovenska s drsnými prírodnými podmienkami, ale aj s bohatými zásobami eleznej rudy a rúd ne elezných kovov.

QUANTITATIVE PARAMETERS OF DEFORMATION OF COLD ROLLED METAL ...

... PARAMETERS OF DEFORMATION OF COLD ROLLED METAL MATERIALS Manoljovi ć R., Koneska Z., Stoevska-Gogovska D. Faculty of Technology and Metallurgy, University „St. Cyril and Methods", R. Boskovic 16, 1000 Skopje, Macedonia ; e-mail: ruzica@tmg.ikim.edu.mk KVATITATÍVNE PARAMETRE DEFORMÁCIE KOVOV›CH ...

„Progresívne metódy štúdia mikroštruktúrymateriálov"

2008 Metalografia: Metalografia: vedeckádisciplína zaoberajúca sa zlo ením a vedeckádisciplína zaoberajúca sa zlo ením a štruktúrou kovov, zliatin a materiálov štruktúrou kovov, zliatin a materiálov (materiálografia) (materiálografia) V širšom zmysle okrem svetelnej mikroskopie V širšom ...

CONTENTS Príhovor Ministra hospodárstva a výstavby SR ...

- povrchová úprava kovov práškovými farbami, kovovýroba Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke 935 87 Santovka tel.: +421-36-6330 641, fax: +421-36-6399 209

Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (293 - 302)

[13] Cosma N.: et al.: Biohydrometalurgické získavanie neželezných kovov z kalov galvanického pokovovania. Druhotné suroviny kovov '96, 1996, s. 94-99

CERTIFIKACE V›ROBK*n

Louny 31.03.2011 COV-2008-102 Petriho misky/ Petri dishes FGHplus, s.r.o. VelkÈ Losiny 31.01.2011 COV-2008-104 Bi*~uterie kovov· *atrasov· - titanovÈ n·u*anicovÈ d*YÌky - bi*~uternÌ kovovÈ komponenty povrchov· ˙prava 31001, 35003, 34050, 34059, 31002, 32003, 39415, 31915, 35925, 34003, 38721, 33100 ...