Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kreditiranje

USKO BANKARSTVO

Karakteristična su tri predloga za usko bankarstvo Predlozi se odnose na to da dve osnovne funkcije banaka (tj. uzimanje depozita i kreditiranje) treba da rade različite institucije da bi se sprečila zaraza finansijskog rizika iz platnog sistema.

STOPANSKI I REGIONALEN EKONOMSKI RAZVOJ, SEMEJNI BIZNISI I ...

6 s o d r @ i n a i nau^en sobir mo@nosti za stopanski razvoj na primerot na edna op[tina - op[tina strumica referati d-r antonija josifovska mo@nosti i perspektivi za razvoj na industrijata vo strumi^kiot region .....

Povezivanje Malih i Srednjih Preduzeca

Povezivanje Malih i Srednjih Preduzeca * Ekonomika i organizacija poslovanja Seminarski rad: Povezivanje Malih i Srednjih Preduzeća Predmetni nastavnik: mr Ivana Zlatanović Student: Marko Ljuzovski .

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA NAJMODERNIJE BANKE NA BALKANU

- U banci je od prvog dana Sparkasse schtiftung, odnosno grupacija Sparkasse, koja nam poma`e da napravimo zaista dobre modele za kreditiranje malih i srednjih preduze}a i da damo doprinos savremenoj tehnologiji, u tom smislu da se sve one novine i svi produkti koji su u zapadnom bankarstvu poznati ...

UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNI Č KI FAKULTET U BORU - ZBORNIK ...

Banke su u mogućnosti da kroz kreditiranje i kroz politiku naplate potraživanja, povećavaju potrošnju graðana, učine da ljudi troše više nego što

Slobodan Lakić : FINANSIJSKA KRIZA - DEBALANS RIZIČNIH PROFILA

Akceleracija krize - strukturisana strategija i/ili haos Subprimarno kreditiranje je u du em periodu pop-rimalo visoko rizičan profil i znatno povećan leverid .

A brief overview of the Consumer Credit Act

Potrošačko kreditiranje definirano je kao pravni posao kojim se jedna ugovorna strana obvezuje drugoj staviti na raspo-laganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a druga se ugovorna strana obvezuje plaćati ...

SADRŽAJ/CONTENT

Kreditiranje pravnih lica je odgovornost Direk-cije, a fizičkih lica Filijala. Kreditna politika banke fokusirana je na pravna lica, posebna pažnja usmjerena je ka zadržavanju postojećih klijenata i pridobijanju poslovnih kuća sa solidnom reputacijom.

Agencije za kreditiranje izvoza kao deo sistema podrške izvozu

3 Uvod Export safeguard economic growth, jobs and a good standard of living in Germany. A country which is a successful exporter needs a strong and reliable state export credit insurance scheme.

SKRA]ENI IZVJE[TAJ VANJSKIH REVIZORA O FINANSIJSKIM ISKAZIMA

... op}e zabrinutosti i globalne ekonomske i finansijske krize u realnom sektoru, u 2009. godi-ni do{lo je do stagnacije bankarskog sektora Federacije BiH koja se, pored ostalog, ogleda u smanjenju kred-itne aktivnosti, porastu nenapla}enih kredita, odsustvu kvalitetnih projekata za kreditiranje i padu ...