Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kriteriji

PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ...

Metodom analize u prethodnom koraku definiran je cilj ovoga rada, a na temelju toga definirani su kriteriji i provedeno je njihovo vrednovanje uz pomoć ekspertnih mišljenja i konkretne situacije na odabranoj lokaciji.

FIZI Č KI BOLOVI Orjentacioni kriteriji i iznos za ...

Na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH održanoj dana 20.02.2006 godine razmatrani su i prihvaćeni: ORJENTACIONI KRITERIJI

Establishing best practices on the practical implementation ...

Slu beni nadzor ( Officialmicrobiological monitoring) : Zaštitazdravlja (Safety): Salmonella spp, Listeria monocytogenes , Stafilokoknienterotoksini, Bacillus cereus group (toksin), Enterobacter sakazaki ,Termotolerantni Campylobacter spp., Kriteriji čistoče (Hygiene): Salmonella spp., ...

OCJENA KRITERIJA MLADIH KONJA U ČEŠKOJ REPUBLICI

Na prvom mjestu se proformanse, drugo su takmičanja uzgajivača tzv. kriteriji mladih konja i treći način je testiranje za sportske aktivnosti (utrke).

DAMAGE TO RAILWAY RAILS CAUSED BY EXPLOITATION

U ovom radu dan je pregled novih zahtjeva koji su specificirani uglavnom u novom europskom standardu EN 13674-1/2004, kriteriji izbora čelika i oštećenja željezničkih tračnica u eksploataciji naročito na glavi tračnica.

Styles in Slovenian Police

vodenja in kriteriji je močnejša od tiste med transakcijskim stilom vodenja in kriteriji. Med laissez-faire stili vodenja in rezultati kriterijev pa obstaja negativno

zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s. 13 - 20

INTERNATIONAL STANDARDS AND CRITERIA fOR EVALUATINg THERMAL CONDITIONS Mednarodni standardi in kriteriji za ocenjevanje toplotnih razMer For evaluating thermal conditions, the standards distingu-ish: thermal comfort evaluation (SISt en ISo 7730), thermal stress in hot environments (SISt en 27243), and the ...

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O ...

Navedena je patogeneza pojedinih tipova perinatalnog o{te}enja mozga, incidencija, stupnjevanje te ultrazvu~ni dijagnosti~ki kriteriji. Ultrazvu~ne preglede potrebno je obavljati u odre|enomu vremen-skom slijedu, i za dijagnostiku peri-intraventrikularnih krvarenja i za dijagnostiku hipoksi~no-ishemi ...

ESC Pocket Guidelines

11 Preporuke:dijagnostički kriteriji za početnu evaluaciju Klasa a Nivo b VVS se dijagnostikuje ukoliko je sinkopa izazvana emocionalnim poremećajem ili ortostatskim stresom i udružena je sa tipičnim prodromalnim znacima I C Situaciona sinkopa se dijagnostikuje ukoliko je nastala u toku i neposredno nakon ...

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Donošenjem Zakona o poticanju razvoja maloga gospodar-stva (NN 29/02, 63/07) utvrđena je definicija i kriteriji za razlikovanje subjekata maloga gospodarstva s obzirom na veličinu.