Sputtr.com | Alternative Search Engine

Krvni

High Blood Pressure - Bosnian

Visok krvni pritisak Visok krvni pritisak se naziva i hipertenzija. Visok krvni pritisak je 140 sa 90 ili viši. Dijagnoza visokog krvnog pritiska se ne uspostavlja sve dok se krvni pritisak ne izmjeri nekoliko puta i ostane visok i nakon nekoliko provjera.

Nizak arterijski pritisak na prijemu kao prediktor smrtnog ...

Sistolni krvni pritisak < 150 mmHg na prijemu imalo je 58,2% bolesnika, dijastolni < 90 mmHg 54,5% bolesnika, a srednji arterijski krvni pritisak bio je 104,9 ± 24,6 mmHg.

Korelacija 24-časovnog profila krvnog pritiska i ...

Ključne reči: aritmija; srce, komore; krvni pritisak; hipertenzija; srce, hipertrofija leve komore; prognoza. Abstract Background/Aim. Left ventricular hypertrophy (LVH), apart from arterial hypertension, is a risk factor for electrophysiologic heart condition disorder and sudden cardiac death.

Sve o perifernoj arterijskoj bolesti

ičana cjevčica ili stent se mogu ostaviti u arteriji da je čuvaju otvorenom. • Arterijsko premošćenje: procedura pri kojoj se uzima krvni sud iz drugog dijela tijela, te spaja i premošćuje začepljenu arteriju.

High Blood Pressure in Pregnancy - Bosnian

Normalan krvni pritisak Normalan krvni pritisak je 120 sa 80 ili ni i. Krvni pritisak se razlikuje od osobe do osobe. Krvni pritisak se kod svakog mijenja iz sata u sat i iz dana u dan.

Case Report

Figure 7 - Arteriography showed replacement of the superficial femoral artery at the tumor level, with discrete pathologic blood vessels Slika 7 ‡ Arteriografijata poka`uva pomestuvawe na povr{nata femoralna arterija na nivo na tumorot so diskretni patolo{ki krvni sadovi Open biopsy was carried out and ...

PRIRODNI MIKRONIZIRANI PROGESTERON U GINEKOLOGIJI I HUMANOJ ...

Prirodni mikro-niziran progesteron dobro {titi endometrij od hiperplazi-je, 47 o~uvan je pozitivan u~inak estrogena na lipoprotei-ne plazme, 7 povoljan je u~inak na endotel krvnih 'ila, 30,32 ne utje~e na metabolizam glukoze. 44 Ima sedativan u~i-nak, 45,46 a ne utje~e na krvni tlak, tjelesnu te'inu, te ...

ESC Pocket Guidelines

... kod pacijenata sa šumom nad karotidama (posebno ukoliko je Dopller pregledom I III B C Dijagnostički kriterij  CSM je dijagnostička ukoliko se sinkopa može izazvati sa prisustvom asistolije duže od 3 s i/ili sniženja sistolnog tlaka BP>50mmHg I B a=klasa preporuka; b=nivo evidencije; BP=krvni ...

IMUNOLO[KE ANALIZE

... dir. prep.) Neisseriagonorrhoeae (preparatpo Gramu) Hemokultura o o o o o o o o o f-Campylobacter Ag f-Clostridium difficile toxin A f-Rota/Adeno f-Crypto/Giardia/Entamoeba f-Verotoxin /0157 Biolo{ka kontrola sterilizacije Kontrola sterilnosti povr{ina i instrumenata Kontrola sterilnosti vazduha (krvni agar) Kontrola ...

Poduzmite korake - Spriječite povišeni krvni pritisak!

Poduzmite korake - Spriječite povišeni krvni pritisak! Povišeni krvni pritisak poznat je i kao tihi ubica. Obično ga ne prate nikakvi opominjući simptomi.