Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kryeprokuroret

Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly

Kosovës, Kryeprokurorët e zyrave të ndryshme do t’ia paraqesin Kryeprokurorit publik të Kosovës dhe Kryeprokurorit të PSRK-së një raport të mbyllur ku ...