Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kuadrit

VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN ALBANIA

Edhe në rastin kur përdoren këto forma janë më shumë të pamenduara (impulsive), jashtë kuadrit të një plani të caktuar që synon një rezultati specifik në sjelljen e fëmijës dhe që merr parasysh pasojat që mund të shkaktojnë te fëmija.

ISRAEL and ALBANIA

88 United Nations * Treaty Series " Nations Unies * Recueil des TraitÈs 1995 NENI 8 Te gjitha vepr i mtar i te qe do te r eal i iiohen br^i u:U-j kuadrit te kesaj harreveshjeje, do te jene ne perputhje me ligjet dhe regullat e vendit ku do te kryhen keto veprimtan.

Albanian leaflet -final

AKTIVITETET •Takime rajonale mbi detyrimet e autoriteteve vendore: Pjesëmarrësit janë njohur me rolin e tyre për zbatimin e Konventës së Aarhusit, sipas kuadrit ligjor, miratuar nga Kuvendi gjatë vitit 2002.

Swiss Project for Horticultural Promotion - Kosovo (SPHP-K)

Investime substanciale janë bere ne trajnimin e kuadrit te këshilltareve privat për sektorin e mollëve. Plane gjenetike te biznesit me te sofistikuara janë hartuar për te mbjella te caktuara me qellim te informimit te institucioneve financiare dhe krediti për themelimin e pemishteve te mollëve ...

Njërishikim i shpenzimeve publike dhe i kuadrit institucional

Mesazhet kryesore 1. Shpenzimet dhe tëardhurat janënënivelin e duhur 2. Por …përbërja e shpenzimeve nuk kontribuon mjaftueshëm për rritjen 3.

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

11 VENDIM Nr.4, datë 7.1.2010 PËR MIRATIMIN E KUADRIT MAKROEKONOMIK E FISKAL, PËR PERIUDHËN 2011-2013 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 23 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", me propozimin e Ministrit të ...

Njërishikim i shpenzimeve publike dhe i kuadrit institucional

5-Perballja me sfiden: Përmirësimii Ekzekutimit të Buxhetit •Tësigurohet parashikueshmeriae lirimit tëfondeve për ministritëe linjës •Tëvendosen rregulla mëtëqarta për procedurat e ri-shpërndarjes për të siguruar integritetin e buxhetit tëmiratuar nga Parlamenti.

ROSC Turkey - Accounting and Auditing

Rekomandime në lidhje me Politikat Përmbledhje Gjatë periudhës së kalimit në ekonominë e tregut, Shqipëria, në mënyrë të suksesshme arriti të vërë në zbatim një sërë elementesh të rëndësishme të kuadrit institucional dhe statutor/ligjor të raportimit financiar.

M E D I C U S - P UNIM BURIMOR SHKENCOR

Studimi i parë i kryer nga ISHP dhe ky i dyti shtron nevojën e përmirësimit dhe reformirmit të kuadrit ligjor në mënyrë që të jetë detyrim ligjor që rakia që tregëtohet, pavarësisht nga origjina e saj duhet të analizohet për përmbajtjen në metanol dhe kjo të shënohet në etiketë.

respektimi i te drejtave shqip

Bazuar ne analizen e gjetjeve te këtij vëzhgimi, dhe me qellim qe te behet i mundur zbatimi i kuadrit ligjor dhe i politikave ne fushen e aftesise se kufizuar mendore, ne menyre te vecante zbatimi i SKPAK, rekomandohet qe : 1.