Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kualifikim

STRUKTURA GJINORE DHE ETNIKE E TË PUNËSUARVE NË SHËRBIMIN ...

Microsoft Word - Lek _I_ Struktura gjinore dhe etnike e të punuësuarve në Shërbimin Civil të Kosovës.doc

European Computer

European Computer Driving License ECDL Zyra qendrore 10000 Prishtinë Republika e Kosovës Tel.: +381 (038) 24 34 74 Fax: +381 (038) 24 34 75 e-mail: info@appk.org ...

VENDIM 285

vendim nr. 285 datë 04.05.2007 pËr pËrcaktimin e pagËs referuese mujore, pËr efekt tË llogaritjes sË kontributeve tË sigurimeve shoqËrore dhe shËndetsore ...

TË NXËNËT NË SHOQËRINË E SOTME

1 TË NXËNËT NË SHOQËRINË E SOTME "Sikurse bota është shkollë për gjithë njerëzimin, që nga fillimi e deri në fund, ashtu edhe jeta e një individi të ...

POSTA DHE TELEKOMUNIKACIONI I KOSOVËS SH.A. PUBLIKON KONKURS

Nr. 01-4288/06 Data: 09.11.2006 POSTA DHE TELEKOMUNIKACIONI I KOSOVËS SH.A. PUBLIKON KONKURS Titulli i Punës: Menaxher i Marketingut Njësia: ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare www.legjislacionishqiptar.gov.al Nr.181 dhjetor 2007 P Ë R M B A J T ...

(Microsoft Word - 1. Ligji p\353r arsimin e lart\353 lekt.05.09 ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 14 / 9 SHTATOR 2011, PRISHTINË (Microsoft Word - 1. Ligji p\353r arsimin e lart\353 lekt.05.09.2011.doc)

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE EMRI ARBEN KASO DATELINDJA 19- KORRIK-1952 VENDLINDJA TIRANE ADRESA Nj-5 Rruga "Lidhja e Przrenit", P 3/1, Apt-7,Tirane Al. ADRESA 300 "Jordan" Lane ...

RREGULLAT DHE PROCEDURAT E CERTIFIKIMIT TE PRODHIMIT TE ENERGJISE ...

microsoft word - rregullat dhe procedurat e certifikimit te prodhimit te energjise elektrike nga b_.doc

PTK SH.A. SHPALLË KONKURS

PTK SH.A. SHPALLË KONKURS Vendet e punës: Zyrtar i Marketingut - Vala (1 ekzekutues) Njësia e PTK-së: Vala Vendi i Punës: Prishtinë Afati i fundit për aplikim ...