Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kufizimeve

Bazë Ligjore

i kësaj të drejte mund të jetë objekt vetëm i kufizimeve që diktohen nga ligji dhe që janë të domosdoshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, të qetësisë

Bujqësia me Vlera të Larta Natyrore në Ballkanin

Në këtë studim krahasues, synohet të theksohen disa nga elementët kyç të bujqësisë VLN në Ballkanin Perëndimor, brenda kufizimeve të të dhënave që ne disponojmë.

PËR HUAMARRJEN E QEV ERISJES VENDORE

Njësia e qeverisjes vendore, brenda dhjetë ditëve nga nënshkrimi i marrëveshjes së huasë afatshkurtër, njofton Ministrinë e Financave për marrjen e kësaj huaje dhe kushtet e saj, si dhe bën përshkrimin e respektimit të kufizimeve për borxhin afatshkurtër, sipas kreut IV të këtij ...

INDEKSI MBI REFORMËN E PROFESIONIT LIGJOR

Si rezultat i kësaj, ABA/ROLI ka përjashtuar nga IRPL profesionet siç janë: profesioni i noterit, nëpunësit dhe referentëve të gjykatave, për shkak të variacioneve dhe kufizimeve të roleve të tyre prej një vendi në tjetrin.

The Nature of Leadership and Management in Albania

Kishoti ka jetuar jetën e tij me pasion dhe disiplinë, thotë March, më shumë se sa një balerin flamenko që vepron në kuadër të kufizimeve të artit.

L I G J PËR LEGALIZIMIN E KAPITALIT DHE FALJEN E NJË PJESE ...

Përgjegjësia për zbatimin e kufizimeve për legalizimin e shumave në të holla 1. Përgjegjësia për zbatimin e kufizimeve në lidhje me transferimin e kapitalit

KONTABILITETI PUBLIK DHE RAPORTIMI FINANCIAR - REPUBLIKA E ...

përgjithësi, të tilla si ngritja e infrastrukturës në zonat në zhvillim ose vendosja e kufizimeve tregtare mbi konkurruesit. Grantet qeveritare janë ndihma nga qeveria në formën e transferimit të burimeve tek një njësi

VIZIONI I DEPARTAMENTIT PËR SHËRBIME TË QYTETARIT (DSHQ)

... për fëmijë "Beverly Jewel Wall Lovelace Fund for Children's" (program pas shkollës) • Vende për të rinjë • Fillim të sigurt • Shërbime në shtëpi për njerëz të moshës 18 - 59 vjeçare me kufizime Retardimi mental dhe kufizime zhvillimore Zyra për trajtim të Retardimit Mental dhe Kufizimeve ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

përshkrimin e respektimit të kufizimeve për borxhin afatshkurtër, të vendosur nga këshilli, sipas pikës 1, të këtij neni. Neni 7 . Kompetenca për huamarrjen afatgjatë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI

Përgjegjësia për zbatimin e kufizimeve për legalizimin e shumave në të holla 1. Përgjegjësia për zbatimin e kufizimeve në lidhje me transferimin e kapitalit