Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kulturnog

www.rapp.gov.rs ACCESSIBILITY TO PUBLIC SERVICES AS A TOOL TO ...

sustainable spatial development prepoznavanje i identifikacija kulturnog pejzaŽa kao pristup unapre Đenju odrŽivog prostornog razvoja ..... 447

Likovne kolonije u Srbiji Art colonies in Serbia

Tako se, radi što boljeg i svrsishodnijeg sprovođenja mera za unapređenje umetničkog i kulturnog sistema u zemlji, članovima komisije predočavaju kriterijumi industry and cultural relations ...

BANJALUKA 2010 Banja Luka 20 Exhibition Hall of Cultural ...

Izložbeni salon Kulturnog centra 2010/129 123IF2010. 2 BANJALUKA 2010 ORGANIZACIONI ODBOR/ ORGANIZING COMMITEE Dragan Prole Milorad Kašćelan Petar Gvero

TO BE FROM/OUT

Ka redefinisanju kulturnog identiteta Srbije BITI IZ VAN Publikaciju BITI IZ/VAN - Ka redefinisanju kulturnog identiteta Srbije realizuje KULTURKLAMMER - centar za kulturne interakcije uz podršku ERSTE Bank a.d. Novi Sad .

CHwB Conf. Tentative schedule 9-IV-2010 print

periferijama; 4) raspraviti o brojnim spomenicima u kontekstu evropskog diskursa «kulturnog naslijeđa», koji se danas samo sporedno uključuje. Background

DIANA - Problemi neadekvatnog tretmana keramike

strategija o~uvanja kulturnog nasledja. Organizovanjem DIANA Centra za preventivnu za{titu, Narodni muzej u Beogradu postaje jedan od retkih aktera primene principa preventivne za{tite

Application of Laser Scanning Technology for Civil ...

... korišćeni su za skeniranje fasada zgrada i istorijskih objekata od kulturnog značaja. Kao primeri su prezentirani 3D modeli tvrđava u gradu Bač i kula u gradu Vršac.

Development of Maintenance Programs and Tools for Historic ...

kulturnog nasljeđa u regionu Centar za konzervaciju graditeljskog nasljeđa, Bánffy dvorac, Bontida Razvoj programa održavanja u Bugarskoj Studija ...

Olinka Viπtica ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA KULTURE

Olinka Viπtica Olinka Viπticaroena je u Splitu 1969. Nakon zavrπetka studija engleskog i francuskog jezika i knjiæevnosti pohaala je poslijediplomski studij kulturnog menadæmenta na European Master in Cultural Management u Dijonu.

Novi radiokarbonski datumi rane starčevačke kulture u Hrvatskoj

Prema raspodjeli kalibriranih 14 C starosti nalazišta starčevačkog kulturnog kompleksa (Obelić et al. 1999, 4, T. 1; Krajcar Bronić et al. 2004, sl. 8), ...