Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kushtetuese

Kontrata e punës

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Gjykata Kushtetuese / Ustavni sud / Constitutional Court Perandori Justinian p.n., Prishtinë/a, Kosovë/o Tel : +381 (0)38 220 104/5; Fax : +381 (0)38 220 112; www.gjk-ks.org Page 1 of 3 Case KI 11/09, Tomë Krasniqi vs RTK and KEK ...

Gjykata Kushtetuese / Ustavni sud / Constitutional Court

Prishtinë, 29 qershor 2009 Në mbështetje të nenit 12 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-121, dhe sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese Nr. 01/2009 të datës 26 qershor 2009, Sekretaria e Përkohshme shpall: K O N K U R S Për plotësimin e ...

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE TË SË DREJTËS KUSHTETUESE DHE ...

cikli i dytË i studimeve tË sË drejtËs kushtetuese dhe administrative 57 fakulteti juridik programi studimor pËr studime pasuniversitare (master of arts) titulli i programit: studime pËr tË drejtËn kushtetuese dhe administrative

LIST OF LIAISON OFFICERS FROM CONSTITUTIONAL COURTS AND ...

CDL-JU (2000) 2 rev - 2 - Last update: 25/05/2000 ALBANIA / ALBANIE ARMENIA / ARMENIE M. Luan PIRDENI Mr Gregor VAHANIAN Responsable du Dépt des Relations internationales Director Cour constitutionnelle International Relations Department GJYKATA KUSHTETUESE Constitutional Court Blvd Dëshmorët e Kombit, Nr. 26 ...

Mr.sc.MENDUH BAMJA

faqe 1 mr.sc.menduh bamja pozita kushtetuese-juridike dhe faktike e

XII. GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

XII. GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NOCIONET KRYESORE: Kushtetutshmëria; ligjshmëria; supremacioni i kushtetutës; Gjykata kushtetuese ; kontrolli abstrakt ( i drejtëpërdrejt ) i kushtetutshmërisëë ; kontrolli konkret ( indirekt, i tërthortë ) i kushtetutshmërisëë ...

Gjykata Kushtetuese vendos në favor të kërkesës së ...

BASHKIMI I SINDIKATAVE TË PAVARURA TË KOSOVËS THE UNION OF INDEPENDENT TRADE UNIONS OF KOSOVA Adresa:Rr."Nëna Terezë" 35, 10 000 PRISHTINË, Tel/fax:++381(0) 38 229 838, e-mail:bspk@etuc.org Gjykata Kushtetuese vendos në favor të kërkesës së punëtorëve të Fabrikës së Tubave ...

V E N D I M

Vendimi nr. 33, datë 24.06.2010 (V - 33/10) Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e përbërë nga: Vladimir Kristo, Kryetar, Fehmi Abdiu, Kujtim Puto, Xhezair Zaganjori, Petrit Plloçi, Vitore Tusha, Sokol Sadushi, Sokol Berberi, Admir Thanza, anëtarë, me sekretare Blerina ...

Përmbledhje e Shkurtër për Shqipërinë

Në nëntor të vitit 1998, pas një referendumi popullor, Dispozitat e Përkohshme Kushtetuese u zëvendësuan me një Kushtetutë të re shqiptare.

Sekretariati i KGJK-së, Sekretarijat SSK, The Secretariat of ...

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS/ SUDSKI SAVET КOSOVA/ KOSOVO JUDICIAL COUNCIL Sekretariati i KGJK-së, Sekretarijat SSK, The Secretariat of the KJC Këshilli Gjyqësor i Kosovës në bazë të nenit.1.6 dhe 6 të Rregullores Nr. 2005/52 ...