Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kuvendit

PJESA E PARË

rregullorja e kuvendit tË republikËs sË shqipËrisË pjesa e parË organizimi dhe funksionimi i kuvendit kreu i dispozita paraprake neni 1 mbledhja e parë e legjislaturës 1.

RREGULLORE E PUNËS SË KUVENDIT TË KOSOVËS

2 Kuvendi i Kosovës, Në pajtim me kreun 9.1.26, f) të Kornizës Kushtetuese dhe të Rregullës 4.4 të Rregullores së punës të Kuvendit. Me qëllim të përcaktimit të rregullave të organizimit dhe të funksionimit të Kuvendit, duke përfshirë këtu: Kryesinë, komisionet, grupet ...

NiNTh ANNuAl RepoRt 2008-2009

REPUBLIKA E KOSOVËS INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT RAPORTI I NËNTË VJETOR 2008-2009 drejtuar Kuvendit të Kosovës Telefoni: ++381 38 545 303 Telefaksi: ++381 38 545 302 e-mail: ombudspersonkosovo@ombudspersonkosovo.org ueb-faqja: www.ombudspersonkosovo.org REPUBLIKA E KOSOVËS ...

Glossary of Parliamentary Terms

Glossary of Parliamentary Terms 1 Glossary of Parliamentary Terms Fjalori i shprehjeve parlamentare Rečnik parlamentarnih izraza Publication in support of the Assembly of Kosovo Publikim në përkrahje të Kuvendit të Kosovës Izdanje u podršci Skupštini Kosova

PLANI KOMBETAR PER ZBATIMIN E MSA

Kuvendit” ¾ Ligji nr 8550, datë 18.11.1999, “Për statusin e deputetin” ¾ “Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë” miratuar me vendim të Kuvendit nr.166 datë

LIST OF LIAISON OFFICERS FROM CONSTITUTIONAL COURTS AND ...

... concourt. am E-mail: Noela@albaniaonline.net Lang.: English Lang.: français AUSTRIA / AUTRICHE M. Sokol SADUSHI Ms Reinhild HUPPMANN Juge Chief of Protocol Cour constitutionnelle Constitutional Court GJYKATA KUSHTETUESE Judenplatz 11 Blvd Dëshmorët e Kombit, Nr. 26 A-1010 WIEN (Selia e Kryesisë së Kuvendit) ...

Podujeva - Raporti komunal

1 Podujeva - Raporti Komunal - www.institutigap.org Instituti për Studime të Avancuara GAP Podujeva - Raporti komunal Nëntor 2009

Tottenham andSeven Sisters Area Assembly NEWS - New ...

Nëse e doni këtë buletin të Kuvendit të Zonës së Totenhamit dhe Seven Sisters në gjuhën tuaj, ju lutem plotësoni dhe ktheni formularin e mëposhtëm. ’±ÛøÚ ˚ø ¤˝◊ ÈÀÈÚ˝…±˜¤ı—Œ¸ÀˆÚø¸à±ı˛¸ƒ¤ı˛œ˚˛±

Gmail - Fw: SPECIAL ISSUE {CHILD LABOUR INT DAY} E ...

Me pas u lexuan edhe kerkesat kryesore te shoqerise civile ne Shqiperi drejtuar Kuvendit te Shqiperise, Qeverise shqiptare dhe Ministrise se Punes dhe Ceshtjeve Sociale, te cilat jane: - Miratimi i përmirësimeve ligjore në Kodin Penal të Shqipërisë, ndryshime të cilat dënojnë të gjithë ...

Ligji per tregti me naftë-shqip

Ligji Nr.2004 / 5 22 prill 2005 Kryetari i Kuvendit të Kosovës _____ akademik ...