Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kvalifikovan

PROFIL KOMPANIJE

93/23 EEC standardima, CE kvalifikovan, B3 forma, IP55,motor klase F. Pogodan je za S1 režim (neprekidan rad pri stalnom optereæenju). DODATNI DELOVI :

Terminologie OPPI v AJ

... acceptability date dlouhodob˝ hmotn˝/nehmotn˝ majetek long-term tangible/intangible assets příjemce podpory aid recipient zpětně retroactively odvětvové vymezení sectoral classification Dočasn˝ rámec Temporary Community Framework v˝běrové řízení tender plná moc power of attorney kvalifikovan ...

ČÁST 1 Hlava C

Obvykle tyto postupy provádí letová posádka, avšak i jiný personál mů e být kvalifikován a oprávněn provádět určité činnosti. Uspokojivé splnění všech postupů, bez ohledu na to kdo je provádí, je odpovědností provozovatele.

215/2002 Z.z. ZÁKON

(10) Formát a obsah certifikátov podľa odsekov 7 aû 9 a podrobnosti o ich správe ustanoví vöeobecne záväzn˝ právny predpis, ktor˝ vydá úrad. § 7 Kvalifikovan˝ certifikát (1) Kvalifikovan˝ certifikát je certifikát fyzickej osoby, ktor˝ sp ĺňa poûiadavky podľa § 6 a a) ktor˝ vydala ...

Aksijalni krovni ventilatori sa vertikalnim izduvavanjem

- Trofazni asinhroni motor je izraðen po IEC34IEC72 i 89/392 EEC-89/336 EEC-93/23 EEC standardima, CE kvalifikovan, B3 forma, IP55,motor klase F. Pogodan je za S1 re im (neprekidan rad pri stalnom optereæenju).

Základné princípy elektronického podpisu a zaručeného ...

Základné princípy elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu (ZEP) Verzia 1.2 Č.: 2863/2011/IBEP/OEP-001 Strana 11/21 Príloha A (informatívna) Príklady A.1 SSCD pre uloûenie kľúčového páru a pre kvalifikovan˝ certifikát A.2 Haö funkcia Uloûenie súkromného kľúča: ...

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě ...

Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ (studijní program N 7510 Učitelství pro SŠ a VOŠ) Absolvent navazujícího magisterského studia bude kvalifikován pro práci na pozici učitele pedagogiky pro střední školy nebo vyšší odborné školy a dále pro výkon funkcí pedagoga , poradce či ...

Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS

Absolvent bude kvalifikován pro výkon funkcí asistenta pedagoga jako výchovného pracovníka, pedagogického asistenta či asistenta, a to v rámci následujících intencí: střední školy, vyšší

O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA

Kategorije reproduktivnog materijala, u smislu ovog zakona, su: 1) reproduktivni materijal poznatog porekla; 2) selekcionisan reproduktivni materijal; 3) kvalifikovan reproduktivni materijal; 4) testiran (sortni) reproduktivni materijal.

CZ GB

Zafiízení musí b˘t nainstalováno kvalifikovan˘m nebo vy‰kolen˘m pracovníkem. Zvolení vhodného místa pro instalaci. Elektrick˘ prÛtokov˘ ohfiívaã EOV Ti se umisÈuje do suterénních popfiípadû jin˘ch technick˘ch prostor, kde je The flow switch serves as a check water flow ...