Sputtr.com | Alternative Search Engine

Kvalitetom

UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SUSTAVU ...

eng. rev. 30-1 (2010) 117 - 123 117 _____ udc 004.451.5:006.32:005.6 upravljanje dokumentima u elektronskom obliku u sustavu upravljanja kvalitetom na tf rijeka ...

PREGLED NORMI ISO 9001 i ISO 14001

www.adriakon.hr 1 od 3 PREGLED NORMI ISO 9001 i ISO 14001 PREGLED NORMI ISO 9000 i ISO 14000 ISO 9000 hrvatske norme HRN EN ISO 9000:2002 Sustavi upravljanja kvalitetom - Temeljna načela i rječnik HRN EN ISO 9000-3:2002 Norme za upravljanje kvalitetom i osiguravanje kakvoće - 1. dio ...

Međunarodna orijentacija DUNAV GRUPE

U skladu sa tim, u AD Vojvodina-put-Zrenjanin 2003. godine serti-fikovan je sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2001, dok je u 2008. godini kompanija uspešno sertifikovala i sistem upravljanja zaštitom životne sredine, saglas-no standardu ISO 14001:2004, kao i sistem ...

What is good quality data

Data Quality Frequently Asked Questions Last Updated: March 2008 What is good quality data

LITERATURA - BELGRADE SIGHTSEEING: Guide service, Private ...

Upravljanje kvalitetom turističkih usluga . Beograd: Visoka turistička škola i Čigoja štampa. Ćuruvija, I. (2007a). Kvalitet usluga turističkih vodiča .

INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM

Ma{instvo 4(3), 227 - 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA... INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM* Prof.dr.sc. Niko Majdand`i}, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, Hrvatska STRU^NI RAD REZIME Zadovoljavanje kupca po roku, cijeni i kvaliteti predstavlja ...

LITERATURA I IZVORI

Peršić, M. "Informacije o troškovima kvalitete za upravljanje poslovnim procesima", Zbornik radova 5. Simpozija Suvremena stremljenja u upravljanju kvalitetom, Hrvatsko društvo menad era kvalitete i Oskar d.o.o., Zagreb, Trogir, 2003. 183

Proizvodno masinstvo VII semestar

UKP I -QM Mašinski fakultet -Beograd 3 IX Semestar -Menad met kvalitetom Ñ Predavanja 2 časa nedeljno Ñ Ve be 2 časa nedeljno Ñ Literatura : 1. Prof. dr Joko Stanić -Upravljanje kvalitetom proizvoda, Metodi I, Metodi II, izdavač Mašinski fakultet 2.

Conference with International Participation

Iskustva BH Telecom, d.d. Sarajevo iz uvođenja sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2000 Adnan Mujagić (BH Telecom dd Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) ČETVRTAK - THURSDAY, November 10 th (Upravljanje kvalitetom) 12.00 — 13.30 SESSION I ...

QMS modul 4

sistem menad menta kvalitetom 4.2 zahtevi za dokumentaciju 4.2.3 upravljanje dokumentima sa dokumentima se mora upravljavati dokumenta moraju da budu: a) odbrena pre izdavanja b) preispitana, a urna c) poznatih statusa i izmena d) raspolo iva e) Čitljiva i prepoznatljiva f) pod kontrolom, dok. str ...