Sputtr.com | Alternative Search Engine

Landsaftze

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi

safarsa da cxovelTa samyaroze, niadagze, haerze, wyalze, klimatze, landSaftze, ekosistemebze da istoriul Zeglebze an yvela zemoTCamoTvlili faqtorebis

STYLE - serTificirebulia serTificirebulia

saxli masStaburia da horizontalur landSaftze mdgari, simsubuqis STabeWdi lebas tovebs. eqsterieris konturebi, proporciebi, mnaxvels interesiTa da si

Kkodianas uSiSroebis samsaxuris baza GgaremosdacviTi da socialuri ...

vizualuri zegavlenebi landSaftze; 2. hidrologia da hidrogeologia (arsebuli resursebis gamoyenebisa da movardnili wylebis marTvis CaTvliT); 3. ekologia;

Appendix 1 Env Baseline Geo Track Changes

asureTis gavlisas gza gadis sasoflo sameurneo landSaftze, sadac mohyavT kartofili da aseve, miwa ZiriTadad saZovrebad gamoiyeneba. sofel farcxisis SemogarenSi (~ km 25 ...