Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lanovi

Registar za hartije od vrednosti u Srbiji me|u najmodernijim ...

Republika Srbija i Narodna banka Srbije su tako|e ~lanovi Centralnog registra hartija od vrednosti. ^lanovi mogu biti i dru{tva za upravljanje fondovima i inostrane depozitarne organizacije. ^lanovi mogu otvarati ra~une za svoje klijente, fizi~ka i pravna lica.

Razvodni ventili 177-00, NO.6 Directional control valve 177 ...

... te ura|eno od visoko kvalitetnog nodularnog liva Internacionalne priklju~ne mere Vi{e varijanti razvo|enja Standardni elektromagneti za AC i DC napon - elektri~ni priklju~ak prema standardu DIN 43650 Za pokazivanje prisutnosti napona primenjuju se svetlosni indikatori, koji se ugra|uju kao me|u~lanovi u ...

Hrvatsko oplemenjiva˛ko, sjemenarsko i rasadni˛arsko ...

4 Organizacijski odbor :: Organizing Committee Predsjednici :: Chairmen Prof. dr. sc. Ivan Kolak Dr. sc. **ordano Peršuri¸ ˝lanovi :: Members Prof. dr. sc. Milutin Bede Dr. sc. Ivan Brki¸ Petar ˝obankovi¸, dipl. ing. Drago ˚ori¸, dipl. ing. Prof. dr. sc. Radovan Fuchs Prof. dr. sc. Vlado Guberac Dr. sc ...

The SERBIAN UNITY CONGRESS

Da li SUC ima potrebnu organizacionu infrastrukturu, da Da li SUC ima potrebnu organizacionu infrastrukturu, da b i kao organizacija srpske dijaspore me|u njenim ~lanovi-b i kao organizacija srpske dijaspore me|u njenim ~lanovi-ma prona{ao poslovne partnere za srpska preduze}a? ma prona{ao poslovne ...

Poslediplomskanastavaiz 

... Rukovodilac (glavni menad`er) nastave: Prof. dr med sci Draginja An|elkovi}, specijalista klini~ke farmakologije, Beograd Zamenik rukovodioca (ko-menad`er) nastave: Primarijus dr med sci Violeta Stanimirovi}, Nau~ni Saradnik, specijalista klini~ke farmakologije, Zavod za farmaciju Srbije. ^lanovi Board-a: ...

GODI[TE 23 ZAGREB, 2003.

Cijenapojedinog primjerkauslobodnoj (izvanpretplatni~koj) prodajiiznosi 100 kn, advobroja 150 kn. ^lanovi HZDP dobivaju~asopisuokvirunjihova~lanstva.

CROATIAN FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY AGENCY

... 616 100, fax: +385 (0)31 616 474, e-mail: nexe-grupa@nexe. hr, R 2360000-1101347303 ZABA OIB 46078374806, MBS 030057478, Trgova*ki sud u Osijeku, temeljni kapital (u cijelosti upla*en): 94.637.800,00 kn ukupan broj dionica: 9.463.780 (sve dionice su redovne), predsjednik Uprave: Ivan Ergovi* *lanovi ...

Zahtjev za izdavanje identifikacione iskaznice Zahtjev za ...

4 lanovi porodice/ * lanovi obitelji/ ***** ***** /Family Members Prezime, ime/*****, ***/Family Name, First Name(s) Srodstvo.***** Relationship br. identifikacione iskaznice/ br. identifikaci*** iskaznice/$*.

HRVATSKA REVIJA ZA REHABILITACIJSKA ISTRA IVANJA CROATIAN ...

... Tiskano uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Financially supported by Ministry of Science, Technology and Sport of the Republic of Croatia UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD Urednica / Editor Daniela Bratkovi* Tajnica / Secretary Renata Pinjatela * lanovi ...

POTREBA ZA UNAPRE\ENJEM KVALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI

Svjetska trgovinska organizacija WTO-World Trade Organization poziva se na odre|ene standarde koji defini{u uslove koje treba prethodno da ispune zemlje koje `ele da postanu njeni ~lanovi.