Sputtr.com | Alternative Search Engine

Larda

An evaluation of knee ligament injuries encountered in skiers ...

An evaluation of knee ligament injuries encountered in skiers at the Uluda¤ Ski Center Uluda¤ Kayak Merkezi’nde kayakç›larda görülen diz ba¤ yaralanmalar›n›n de¤erlendirilmesi

OMUZ AÚRISI YAKINMASI OLAN YAÞLI OLGULARIN TANILARINA GÖRE ...

TÜRKGER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2004, C‹LT: 7, SAYI: 3, SAYFA: 139 ÖZ Omuz a¤r›s› yaßl›larda s›k görülen tan› ve tedavisinde ço¤u zaman zorluklar yaßanan bir yak›nmad›r.

Malign Plevral S›v›lar›n Tan›s›nda CYFRA 21-1, CA ...

Bu çal›flmada ma-lign plevral s›v› tan›s›na katk›lar›n› araflt›rmak amac›yla sitokeratin 19 fragman› olan CYFRA 21-1, CA 19-9, CA-125 ve tümör bask›lay›c› genlerden p53'ün mutant form ürünü düzeyleri malign plevral s›v›larda (n=20) kantitatif olarak ölçüldü.

Determination of Hydraulic Performance of Trickle Irrigation ...

ASAE standartlar›na göre, yap›m farkl›l›k katsay›s›, bas›nç düzenleyicisiz damlat›c›larda kabul edilemez s›n›rlar içinde iken bas›nç düzenleyicili damlat›c›larda mükemmel s›n›r içinde kalm›flt›r.

AH˘AP B¯RLE˘¯M BÖLGELER¯1¯N CAM ELYAF TAKV¯YEL ...

Gerek mevcut tarihi dokunun korunmas' gerekse yeni in˙a edilecek ah˙ap yap'larda durabilite sa˜lanmas' amac'yla ah˙ab'n zay'f bölgelerinde özellikle birle˙im bölgelerinde güçlendirmeye ihtiyaç duyulmaktad'r. Çünkü uzun y'llar boyunca yük alt'nda bulunan ah˙ap ta˙'\'F' elemanlar'n birle ...

Investigation of the Coagulation Profile in Calves With ...

Neonatal ishalli buza¤›larda PT, aPTT ve TT de¤erlerinde önemli uzama (P < 0,05) ve fibrinojen de¤erinde önemli art›fl (P < 0,001) saptan›rken, D-Dimer konsantrasyonlar› ishalli ve kontrol hayvanlar›nda negatif bulundu. Çal›flmada elde edilen sonuçlar neonatal ishalli buza¤›larda ...

PROBLEMS IN SPECIES IDENTIFICATION OF THE MUD CRAB GENUS ...

This crab is an important fishery resource in Australia, Japan, Taiwan, Indonesia, and the Philippines where it is also targeted for aquaculture (Fukunaga and Fukumoto 1960; Fushimi 1983a; Cowan 1984; Oshiro 1988; Chin and Amandakoon 1992; Cholik and Hanafi 1992; Jamari 1992; Larda and Lin 1992 ...

Okülokutanöz albinizim

Afrika-l›larda, kahve rengi OKA'de hafif kahverengi k›l-lar ve deri ve gri irisler vard›r. Görme aktivitesi 3/10'a eriflebilir. OKA3 (Rufous albinizm), k›rm›z› saça ve k›rm›-z›ms› kahverengi cilde (ksantizm) sahip olup, Afri-kal›larda k›rm›z› OKA'in nedenidir.

FARMING PLANT / SEED & SUNDRIES

... motor; 6" 30' Vennings auger 10hp Honda motor; Inter Truck 1930 Bogie drive Tipper, seed & super w/- rolled tarp N/Reg; Inter tipper AA160 Seed & Super N/Reg; Gold Acres Boomspray 90' trail 4000L; Ute 96 Mitsubishi Triton 2.5diesel T/Top Reg. VVW853; Mitsubishi 96 Triton 3.0L petrol T/Top N/Reg; Larda ...

The Congeneric Test Theory and The Congeneric Item Analysis:

Birinci aşamada; doküman analizi yöntemi ile YİBO'larda bulunması gereken mekânlar ve öğrencilerin hangi iç ve dış mekânlarda en çok zaman geçirdikleri saptanmıştır.