Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lastnosti

ULITKI_MEHANSKE LASTNOSTI_ang

Tensile strength ULITKI_MEHANSKE LASTNOSTI_ang. For separately cast sample rods Separately cast sample rods have an important function in that they serve to check the quality of the melt.

F. PLAKOLLI et al.: THE MICROFLORA AND PHYSICO-CHEMICAL ...

in dolo~ene so bile fizikalno-kemi~ne lastnosti, kot so: vsebnost pepela, vsebnosti C, O, H, N, S, karbonatov, silikatov in podobnega. Biomasa izolirane mikroflore iz lignita je bila kemijsko analizirana.

B: [U[TAR[I^ et al.: THE INFLUENCE OF POWDER SELECTION AND ...

analizirati vzroke za dobre oz. slab{e funkcionalne lastnosti posameznih le`ajev. Klju~ne besede: naoljeni samomazalni le`aji, kemijska, mikrostrukturna in mehanska karakterizacija, analiza in primerjava

Dell PowerConnect 6200 Series

With 24 or 48 built-in copper Gigabit Ethernet ports in a 1U form factor, as well as a 24 port Fiber GbE version for backbone or long-haul connectivity, the PowerConnect 6200 series gives users the flexibility to maximize server and workstation connectivity in a 1U form factor.

UNIVERZA V LJUBLJANI

Čeprav gre za nekoliko okrnjeno komunikacijo, lahko posameznik, ki je dele en emocionalne podpore po internetu, to do ivlja kot enako kakovostno in pozitivno kot tisto iz resničnega ivljenja. 5.2 Temeljne osebnostne lastnosti v povezavi z uporabo interneta Osebnostne lastnosti posameznika lahko ...

Referenca/Reference: RIBIČIČ, Mihael, ŠINIGOJ, Jasna ...

Za vsako enoto so tako bili v GIS-bazi shranjeni osnovni podatki (zaporedna številka, povezava na litološko enoto, ime, kratek opis obse nejši opis, razširjanje v Sloveniji) in in enirskogeološke lastnosti (opis in enirskogeoloških lastnosti, geotehnične lastnosti, pogoji temeljenja ...

The effect of annealing on properties of AISI 316L base and ...

331 RMZ - Materials and Geoenvironment, Vol. 54, No. 3, pp. 331-344, 2007 Scientific paper The effect of annealing on properties of AISI 316L base and weld metals Vpliv žarjenja na lastnosti osnovnega materiala in vara jekla AISI 316L S tjepan K ožuh 1 , M ir Ko G ojić 1 , L adis Lav K osec 2 ...

THERMOELECTRICAL PROPERTIES OF A MONOCRYSTALLINE Al

Poleg tega so transportne lastnosti i-Al-Cu-Fe zna~ilne za to dru`ino ikozaedri~nih kvazikristalov. Klju~ne besede: kvazikristali, i-AlCuFe, fizikalne lastnosti, upornost, toplotna prevodnost

Inverse determination of viscoelastic properties of human ...

1 RMZ - Materials and Geoenvironment, Vol. 57, No. 1, pp. 1-16, 2010 Original scientific paper Inverse determination of viscoelastic properties of human fingertip skin Inverzno določanje viskoelastičnih lastnosti človeške kože na prstu S ilvia G iavazzi 1 , M arco F ranceSco G anatea 1 , M ...

Izvor in nekatere morfoloöke lastnosti preskuöanih sort ...

Legenda / Legend : Zgodnost: 9 zelo zgodna, 3 zelo pozna Earlyness: 9 very early, 3 very late Barva mesa: 4 bela, 5 krem, 6 svetlo rumena, 7 rumena, 8 - 9 temno rumena Colour of flesh: 4 white, 5 creamy, 6 light yellow, 7 yellow, 8 - 9 dark yellow Barva koûice: 1 svetla, 2 rumena, 3 temno ...