Sputtr.com | Alternative Search Engine

Latvijas

Operas Avīze

OA Latvijas operas pasaules skaņa The Sound of the World of Latvian Opera This year marks the 13th Riga Opera Festival. Yet this is no unlucky number 13, ...

Latvijas Entomologs, 1996. 35: 44-48. New data on the fauna ...

44 Latvijas Entomologs, 1996. 35: 44-48. New data on the fauna and ecology of the superfamily Histeroidea (Coleoptera ) in Latvia Dmitry Telnov, Filip Kovalevsky

LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE LATVIJAS LAUKSAIMNIEC*ÆBAS ...

LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE ANNUAL 17th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE IKGADĒJĀ 17. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE Jelgava, Latvia, 18-20 May, 2011 Jelgava, Latvija, 18-20 maijs, 2011 Lāsma Dobele , Latvia University of Agriculture ...

The European Scout Foundation, Projects Data - Base 335 ...

The European Scout Foundation, Projects Data Base 335 Latvia Latvijas Skautu un Gaidu Centrala Organizacija (LSGCO) Discover the unknown Project Name Categories Description of the project: Idea of this project appeared during the 100 years of scouting National camp, where we met scout in weal chair.

"LATVIJAS DZELZCEÒÍ"

U jcelfhcndtyyjt frwbjythyjt j,otcndj $Kfndbzc lptkpwtkmi$ zdkztncz rhegytqibv nhfycgjhnysv ghtlghbznbtv d <fknbb> rj-njhjt t;tujlyj dyjcbn d ujcelfhcndtyysq,/l;tn njkmrj d dblt yfkjujd ,jktt xtv 30 vky. kfnjd.

LATVIJAS BANKAS BIBLIOT Ē KAS GR Ā MATU R Ā D Ī T Ā JS ...

LATVIJAS BANKAS BIBLIOTĒKAS GRĀMATU RĀDĪTĀJS EKONOMIKĀ UN FINANSĒS 330.101.541. Makroekonomika 1. Advances in Macroeconomic Theory. Ed. by Jacques Dreze.

LATVIJAS METĀLISTU ARODBIEDRĪBAS REPUBLIKĀNISKĀ KOMITEJA ...

LATVIJAS METĀLISTU ARODBIEDRĪBAS REPUBLIKĀNISKĀ KOMITEJA LATVIAN METAL WORKERS LABOUR UNION REPUBLICAN COMMITTEE Reģ. Nr. 40008043934 Vaļņu iela 32, 409.ist., Rīga LV-1050, tālr./fakss (+371) 7228592, e-mail: latmetal@inbox.lv Mexico Embassy in Sweden Grevgatan 3, 114 53 Stockholm Riga ...

Overall information Joint Stock Company ―Latvijas Pasta ...

AS “Latvijas pasta banka” Public quarterly financial statements. 31 March, 2011. Overall information. Joint Stock Company ―Latvijas Pasta banka‖ (hereafter – the Bank) Reg. Nr.50103189561 was registered on 5 September, 2008 in Republic of Latvia.

Latvijas Lauksaimniec ības universit ā - ŠANAI LATVIJAS ...

Latvijas Lauksaimniec ības universit āte Ekonomikas fakult āte Latvia University of Agriculture Faculty of Economics Mg.sc. El īnas Konstantinovas

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA

Ministrijas darbu politiski vada tieslietu ministrs, kas dod rīkojumus valsts sekretāram, ministrijas un tās pad otībā esošo iestāžu amatpersonām.