Sputtr.com | Alternative Search Engine

Leerders

FASILITERING VAN EMOSIONELE INTELLIGENSIE BY LEERDERS MET ...

1 FASILITERING VAN EMOSIONELE INTELLIGENSIE BY LEERDERS MET VERBALE LEERGESTREMDHEDE Skripsie voorgelê deur BERNA BOUWER ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad MAGISTER EDUCATIONIS (OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE) in die DEPARTEMENT OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE aan die UNIVERSITEIT VAN ...

Die leerondersteuningonderwyser se persepsie rakende die ...

Die leerondersteuningonderwyser se persepsie rakende die benutting van spelterapie vir grondslagfase-leerders met besondere onderwysbehoeftes Die leerondersteuningonderwyser se persepsie rakende die benutting van spelterapie vir grondslagfase-leerders met besondere on

Opvoedkunde

leerders mag ervaar, aan te spreek??leerders te bemagtig om deur middel van intervensie hulle volle potensiaal te bereik??terapeutiese en leerondersteuning te bied aan leerders

Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van ...

LitNet Akademies - Jaargang 5(2) - Oktober 2008 Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid Mariette Koen Universiteit van die Vrystaat Abstract Empower educators for the immediate mobilisation of foundation phase learners' literacy In November ...

Hoërskool Bekker High School - Tel: 014-5775936 E-mail: info ...

9 leerders het onderskeidings in 2 vakke behaal, en 13 leerders het elk ‘n onderskeiding in 1 vak behaal. Bekker would like to congratulate not only the learners, but also the teachers and

Corel Office Document

die geleenthede wat uitkomsgebaseerde taalhandboeke bied vir die ontwikkeling van leerders se meervoudige corel office document

gr 8 afr home

LESP LAN (m u ltim ed ia) A fr ikaans H u is taa l O nde rw e rp: V e ilig, v ro lik en ve ran tw oo rde lik op on s s trande Tyd: 3 w e ke G raad:8 Lu en A ss OND ERW YSER EN LEERD ER AK T IW

QUESTION PAPER ORAL REPLY

Tutoriale word deur ervare onderwysers aangebied wat betrokke was by die onderrig van graad 12-leerders en die nasien van skrifte vir die Senior Sertifikaat-eksamen.

The social worker as facilitator in inclusive education /

gevallestudies van twee leerders in hulle middel kinderjare wat met die hulp van ‘n fasiliteerder in ‘n inklusiewe skool geplaas is. Die resultate van die studie stem ooreen met die literatuurstudie, dat leerders met

DISCIPLINARY PROCEDURES AND CODE OF CONDUCT FOR THE USE BY ...

DIE WETLIKE BEVOEGDHEID VIR DIE BEHEER EN DISSIPLINE VAN LEERDERS Ingevolge Artikel 3 (n) van die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet No. 27 van 1996, moet die Minister van Onderwys die Nasionale Onderwysbeleid vir die beheer en dissipline van leerders by onderwysinrigtings bepaal.