Sputtr.com | Alternative Search Engine

Letih

Lestvica največjih uspešnic vseh časov, ki so se v 15 ...

... than*this 45*reamonn*tonight 46*cars* drive 47*metallica*nothing*else*matters 48*eros*ramazzot ti* un'*emozione*per*sempre 49*hoobastank*the*reason* 50*soul*asylum* runaway*train* 51*simon*&*garfunkel* mrs.*robinson* 52*nickelback*how*u*remind*me* lestvica največjih uspešnic vseh časov, ki so se v 15 letih ...

Epidemiologija, etiopatogeneza in histolo{ka klasifikacija ...

Pogostnost histolo{kih vrst plju~nih tumorjev (Register raka Onkolo{ki in{titut 1998 – OI 98, kirur{ke resekcije v letih 1989–93 in 1999–2000 na In{titutu za patologijo – IP 1989–1993 in IP 1999–2000).

ENEOLITSKO KOLIŠČE NA LJUBLJANSKEM BARJU AN ENEOLITHIC PILE ...

Edini do sedaj znani podatki o prisotnosti rib na mlajših arheoloških najdiščih v Sloveniji so z ižanskih kolišč, na katerih je izkopaval D. Dežman 1 v letih 1875-1877 (Deschmann 1875a; Rakovec 1955; Drobne 1973; Greif 1997) oziroma W. Schmid v Notranjih Goricah v letih 1907-1908 (Rakovec 1955 ...

Sreda, 23. aprila, ob 9.30 Wednesday, April 23, at 9.30 a.m.

V πestdesetih letih se je pridruæil avant-gardni πoli, ob tem pa se je neprestano navdihoval pri ljudski glasbi. Skladba Musica slovaca (napisana leta 1975 za nateËaj slovaπkega nacionalnega radia za skladbo s folklorno tematiko) temelji na ljudskih napevih iz vasi »iËmany.

Acta 1/2000 slike

Tabela 1: Koncentracija PCB v onesnaæeni reki Krupi v letih 1982 do 1992 (Ackerman, 1983, Jan & Tratnik, 1988, Jan et al., 1988, Zupan~i~-Kralj et al., 1992, Zupan~i~-Kralj et al., 1992a, Zupan~i~-Kralj & Jan, 1994). a NIOSH - National Institute of Occ. Saf. and Health (USA) b EPA - Environmental ...

Diferencialne ena•cbe 1. Katera dru•zina krivulj re•si ...

Denimo, da v 1600 letih razpade polovico za•cetne koli•cine snovi (t.j. razpolovni •cas). Ugotovi kolik•sen dele•z snovi razpade v 100 letih.

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

V letu 1990 smo analizirali 99 vzorcev, v letu 1999 51, v letih 2000, 2001 in 2002 pa po 30 vzorcev krompirja. 3 REZULTATI Z DISKUSIJO V preglednici 1 so prikazani rezultati analiz vzorcev po letih.

INDEKSI CEN STORITEV PRI PROIZVAJALCIH, SLOVENIJA, 2009 ...

Cene storitev pri proizvajalcih v preostalih opazovanih dejavnostih so se v zadnjih treh letih zvišale za manj kot 10 %. Activities with the highest price growth in the last three years are: sea and coastal water transport (by 25.0%), advertising and market research (by 18.6%), security and ...

Natura Sloveniae 11(2)

PREGLED RAZŠIRJENOSTI TIGRASTEGA KOMARJA AEDES ALBOPICTUS (DIPTERA: CULICIDAE) V SLOVENIJI V LETIH 2007 IN 2010 - Razširjenost tigrastega komarja Aedes albopictus v JZ delu Slovenije smo preučevali v letih 2007 in 2010 na podlagi pojavljanja ličink ter odraslih osebkov.

WILLIAM MORRIS DAVIS, ANTON MELIK, LEVEL TOP RIDGES AND SLOPE ...

Vza~etnih petdesetih letih 20. stol. je mlade sodelavce napotil kugotavljanju nivojev vrobnem subpanonskem in submediteranskem gri~evju. Devet tako nastalih razprav je plod najve~jega ciljno usmerjenega slovenske-ga geomorfogenetskega raziskovanja, ki po pol stoletja kli~e vlu~i razvoja geomorfolo{ke ...