Sputtr.com | Alternative Search Engine

Liberalizmi

AVUSTURYA OKULU ‹Ç‹NDE LUDWIG von MISES ve ‹KT‹SAD ...

i ÖZ Yirminci yüzy›l›n büyük bölümünde, iktisat teorisine egemen paradigma, Pozitivist yöntem kullanan Neo-Klasik ve Keynesyen yaklafl›mlard›r.Mainstream

konstituciis diskursuli legitimacia

Zveli dasavluri demokratiebisgan gansxvavebiT, am reJimebSi masobrivi demokratia da sayovelTao xmis ufleba ufro adre da safuZvlianad damkvidrda, vidre konstituciuri liberalizmi: "demokratia yvavis, konstituciuri liberalizmi ki — ara" 2. sayovelTaod arCeuli, popularuli mmarTvelebi ar eridebian imas, rom ...

Lufta e Dytë Botërore

MËSIMDHËNIA E HISTORISË MODERNE TË EUROPËS JUGLINDORE Materiale Mësimore Plotësuese Libri i punës 4 Lufta e Dytë Botërore Redaktor: KRESHMIR ERDELJA Redaktore e përgjithshme e serisë: KRISTINA KOULOURI Shkup 2007 Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe www ...

Revistë shkencore

politika & shoqëria 2004 vëllimi 7, numër 2 (14) përmbajtja: servet pËllumbi lekË soko li pajazit nushi sabri kiÇmari hulusi hako hermine de soto, ilir gËdeshi, sabine beddies & daniel perez eglantina gjermeni enis sulstarova mehmet elezi rexhep meidani abstracts in english të dhëna ...

DEMOCRACY AND OPPOSITION IN TURKEY: LOCATING THE FREEDOM PARTY

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'lerin ikinci yarısından sonra geçirdiği düşünsel dönüşüm ve Hürriyet Partisi'nin bu dönüşümdeki rolü de tezin değindiği diğer bir konudur. Anahtar Kelimeler: Hürriyet Partisi, Demokrat Parti, Forum Dergisi, Türk Liberalizmi, İspat Hakkı

Mendimi sociologjik shqiptar

6 Mendimi sociologjik shqiptar (1986-2006), bibliografi Koment Prof. Jay Weinstein Eastern Michigan University Bibliografitë kanë qenë dhe mbeten instrumente të nevojshëm në çdo fushë studimesh akademike.

DEMOKRACIA PËRFAQËSIMI DHE PJESËMARRJA PLURALIZMI ...

Dallimi, po ashtu, mund të zbatohet në të gjitha demokracitë e tjera përrreth botës, megjithëse ato nuk shfrytëzojnë traditat të cilat vijnë nga liberalizmi.

saerTaSoriso

16 ekonomikuri liberalizmi. ekonomikuri liberalizmi iyo kritika saxelmwifos mier ekonomikuri saqmianobis kontrolis sawinaaRmdegod. ekonomikuri liberalizmis warmomadgenlebi uaryofen Teoriebs, romlebic

saqarTveloSi wakiTxuli leqciebi

35 Tavi II. klasikuri liberalizmi-mecnieruli midgoma bunebiTi samarTlis winaaRmdeg liberalizmis ori tipi is, rom liberalizmi sxvadasxvanairad esmiT, SeiZleba sakmao imedgacruebas da gaRizianebasac ki iwvevdes. es imitom xdeba, rom termin `Tavisuf-lebas~ * ara mxolod analitikuri, aramed sakmaod didi normatiuli ...

kavkasiologTa II saerTaSoriso kongresi

Tanqievi (magasi), Zveli inguSuri kulturis Sesaxeb kavkasiur civilizaciaSi. 10:00 _ 10:30 l. mirianaSvili (Tbilisi), qarTul-somxuri konfesiuri liberalizmi Sua saukuneebSi. 10:30 _ 11:00 t. aitberovi (mahaCyala), qarTvelTa da xunZTa urTierTobebis sakiTxisaTvis. 11:00 _ 11:30 j. mesxiZe (sanqt ...