Sputtr.com | Alternative Search Engine

Liczbowe

ROLA CYTOMETRII W DIAGNOSTYCE I MONITOROWANIU CH£ONIAKÓW ...

Diagnostyka ch³oniaków jest w pierwszym rzêdzie oparta na badaniu histopatologicznym skrawka tkankowego, ale cytometria stanowi tu cenne uzupe³nienie zapew-niaj¹c szybkoœæ uzyskania wyniku, dane liczbowe komórek dodatnich, odsetek komórek proliferuj¹cych, ploidiê DNA, jednak bez oceny ...

1 Clinical aspects of normal tissue complication probability ...

Przytoczono liczbowe wartości parametrów modeli Lymana Kutchera i Källmana. Zaproponowano proste metody oceny jakości planu leczenia w oparciu

(Microsoft Word - 6NL4SUDERSprawno\234\346motoryczna.doc)

Procentowe i liczbowe zestawienia badanych grup zawiera tabela 1. Pomiar sprawno*ci motorycznej obejmowa¯ nast*pu-j*ce próby: rzut pi¯k* lekarsk* obur*cz w ty¯ ponad g¯ow* (1 kg), skok w dal z miejsca oraz bieg wahad¯owy 4 x 5 m z przenoszeniem klocków.

x = -3 v x = 7 Symbole

Forum edukacyjne Twaina – http://forum.liceum36.pl/ 1 PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z MATEMATYKI Przedziały liczbowe Jeśli x jest zawarte między a i b

UWAGI OGÓLNE Uwagi wst*pne

Niektóre dane liczbowe zostaøy podane na pod-stawie danych nieostatecznych i mog* ulec zmianie w nast!pnych publikacjach Urz!du Statystycznego.

Powikłania oddechowe u chorych poddanych operacji na aorcie ...

Uzyskane dane liczbowe poddano analizie statystycz-nej, obliczając średnią arytmetyczną oraz odchylenie stan-dardowe. Istotność różnic między wartościami średnimi sprawdzono, stosując test t-Studenta.

UWAGI OGÓLNE

W tablicach i wykresach, w których nie określono cen, dane liczbowe wyrażono w cenach bieżących. Do wyceny produkcji oraz wartości dodanej brutto - jeśli nie zaznaczono inaczej - przyjęto kategorię ceny bazowej.

SYSTEMY LICZBOWE

mgr Marek C zerwiec: Systemy liczbowe 1 SYSTEMY LICZBOWE SYSTEM DZIESIĘTNY (DECYMALNY) Jest to podstawowy system prezentacji liczb prawie we wszystkich krajach na świecie.

PRACE ORYGINALNE

Dane liczbowe porównano za pomocą testu t-Studenta. Związki zachodzące między analizowanymi parametrami oceniano na podstawie współczynnika korelacji (r).

naliza kszta‡cenia podyplomowego pielŒgniarek i po‡o ...

W projekcie, z uwagi na ograniczenia liczbowe iloúci uczestnikÛw i negatywny wy-nik postŒpowania kwalifikacyjnego, nie uczestniczy‡o 59 osÛb.