Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lidhur

TIRANA • ALBANIA

Nëse ju nuk e ndiqni procesin brenda vitit, atëherë kërkesa juaj për vizë, si dhe çdo lloj peticioni lidhur me vizën, anullohet. ...

(THEATRICAL & FILM HOUSE "A K T")

Content Të gjitha të drejtat lidhur me këtë projekt i bart Produksioni AKT dhe përdorimi i paautorizuar dënohet me ligj Prishtina e-mail.: thmh_akt@hotmail.com Content T PRODUKSIONI PRODUCTION 01 Information History of T.F.H….(Theatrical & Film House) "AKT" Brief biography of the project ...

TERMS OF REFERENCE

• Të bashkëpunojë për zbatimin e vendimeve, notifikimin e kërkesave dhe njoftimin lidhur me Vendimet a AKP-së. _____ e themeluar nga rregullorja e UNMIK-ut 2006/10 - established by UNMIK Regulation 2006/10 ...

MIQTË E KOSOVËS

... e institucineve Kosovare është dashur të mbajnë një konferencë me gazetarë në Washington apo Nju Jork lidhur me këtë rast. Mendoj se institucionet tona kanë qenë në defanzivë si zako-nisht!

K OSOVO P ROPERTY A GENCY A GJENCIA K OSOVARE E P RONËS · K ...

në mbledhjen e të dhënave lidhur me paraqitësit e kërkesave/palët përgjegjëse dhe pronat e braktisura banesore në Kosovë, p.sh. autoritetet qeveritare, EULEX-in, ICO-në, UNMIK

TP A5 leaflet tenant

Albanian Nese deshironi te keni kopjen e ketij dokumenti i cili eshte lidhur me se si mund te merrni pjese ne ceshtjet te cilat ndikojne ne qiragjinjet, ...

SAMI FRASHËRI OR ŠEMSEDDIN SAMI ?

... , « Burimet Lidhur Me Studimin e Sami Frashërit », Buletin i Punimeve Shkencore të Fakultetit Filizofik të Prishtinës, 8 (A), 1971; Kaleşi ...