Sputtr.com | Alternative Search Engine

Liftova

SADR@AJ CONTENT

Divizije 34, 75320 Gra~anica Tel: 035/ 703-311 Fax: 035/706-046 E-mail: seming@bih.net.ba Web-stranica: / Broj zaposlenih: 11 Djelatnost: Proizvodnja liftova, teretnih platformi i mosnih dizalica 17.

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI LIFTOVA - I. UVODNE ODREDBE

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09), Ministar ekonomije i regionalnog razvoja donosi PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI LIFTOVA (Sl. glasnik RS br. 101/10) Osnovni tekst na snazi od 06/01/2011 , u primeni ...

evinarstvo u Srbiji Građ

Tema broja Građevinarstvo u Srbiji broj 5 • godina II poslovanje Beogradska berza pogled Republički zavod za statistiku urbanizam Institut za arhitekturu

Napomena : U prilogu Vam saljemo naš katalog i referentnu listu.

Microsoft Word - SEMPER-Pismo upoznavanja.doc. Projektovanje, isporuka, monta a, remont i servisliftova i pokretnih stepenica i traka SEMPER d.o.o. 11000 Beograd tel/fax: + 381 11 208 77 57; +381 11 331 77 57 semper * un br: 150-1200310000045-30, VII Sutjeska 50c, @yubc.net * PIB 100204302 ...

O BEZBEDNOSTI LIFTOVA

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI LIFTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010) I UVODNE ODREDBE Predmet * lan 1 Ovim pravilnikom propisuju se: bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu liftova i bezbednosnih komponenti u liftovima, kao i drugi zahtevi i uslovi ...

("Sl. glasnik RS", br. 13/2010) I UVODNE ODREDBE

... za plastičnu preradu obojenih metala ("Slu beni list SFRJ", broj 25/86); 7) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi ("Slu beni list SFRJ", broj 55/87); 8) Pravilnik o obaveznom atestiranju liftova na ...

SD 43-165, SD 43-400 SDM 43-180, SDM 43-450, SDM 43-DUO SDM ...

4 D Einscheibenmaschine Geräteaufbau 1. Deichselgriff 2. Bürstmotorschalter 3. Gehäuse des Stieloberteils 4. Schalterverstell griff 5. Stielverstellgriff 6.

ZAKON O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA

ZAKON O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade u pogledu odr avanja i korišćenja stambene zgrade i stanova i drugih posebnih delova u zgradi, određuju radovi na odr avanju kojima se ...

UREDBA

Član 9 Radovi na odr avanju stambenih zgrada i stanova utvrđeni ovom uredbom obavljaju se po sledećoj dinamici: 1) radovi hitnih intervencija izvršavaju se bez odlaganja a najkasnije u roku od 48 časova; 2) radovi na ispitivanju protivpo arnih aparata, kotlarnica, tehničkim pregledima liftova i ...

EVROPSKI KONCEPT STANDARDIZACIJE I OCENE RIZIKA KOD LIFTOVA

* Ovaj rad je nastao kao deo istra ivanja na projektu TR 35031, koji se finansira sredstvima Ministratva za nauku Republike Srbije u ciklusu 2011-2014.