Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ligjeve

Glossary of Parliamentary Terms

Abrogimi i ligjit bëhet nga organet legjislative, si dhe nga organi që është kompetent për kontrollimin e kushtetutshmërisë së ligjeve (gjyqësori).

SEEU REVIEW

ii The publication of this review has been supported by funds from the Ministry of Education and Science in the Republic of Macedonia. This is a South East European University (SEEU) publication.

FIZIKË

172 FIZIKË HYRJE Fizika mbështetet në përvojën e njeriut dhe në një numër të vogël të ligjeve fundamentale (ligjet e ruajtjes: të energjisë, të masës, të ngarkesës elektrike, të sasisë së lëvizjes dhe të momentit të sasisë së lëvizjes), të cilat janë fituar si ...

LIGJET PA POLITIKA

3 Përcaktimit të nxituar të agjendës legjislative i mungon analiza e ligjeve më të nevojshme, duke ju lënë tjerëve pasojat e një qasjeje të tillë.

Albanian leaflet -final

Këto aktivitete do të synojnë procese të veçanta, si vlerësimi i ndikimit në mjedis, hartimi i strategjive, planeve rajonale dhe ligjeve të reja.

Evidenca e Ligjeve

Republika e Kosovës Republika Kosovo-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Legislatura II (2004-2007) - Usvojenih zakoni u Skupštini Br Naziv Zakona Broj Zakona Datum usvajanja Uredba Br. i dt.

Implementimi i ligjeve të Kuvendit të Kosovës Raporti III

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë MISIONI NË KOSOVË Departamenti i të Drejtave të Njeriut dhe Sundimit të Ligjit Sektori i Sundimit të Ligjit Implementimi i ligjeve të Kuvendit të Kosovës Raporti III Periudha e shqyrtimit: Ligjet e shpallura në vitin 2005 26 janar 2007

REPUBLIKA E MAQEDONISË

REPUBLIKA E MAQEDONISË THIRRJE PUBLIKE - FTESË PËR PJESËMARRJE NË PARAKUALIFIKIM Qeveria e Republikës së Maqedonisë, përmes Komisionit për përgatitje, organizim dhe zbatim të procedurës për ndarjen e koncesionit të ujit për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë ...

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

Shtetet, ne perputhje me procedurat e duhura, duhet te lehtesojne konsultimin dhe pjesmarrjen efektive të industrise, punonjesve te peshkimit, e te organizatave mjedisore ose te tjerave te interesuara ne marrjen e vendimeve per sa i perket zhvillimit te ligjeve dhe politikave ne lidhje me manexhimin ...

THE LEGISLATIVE PROCESS IN KOSOVO

i DORACAK PËR HARTIMIN E LEGJISLACIONIT Një Udhëzues Praktik për Hartimin e Ligjeve në Kosovë Përgatitur nga: Michael L. BUENGER , Këshilltarë Ndërkombëtar në USAID/KJSP Bardhyl HASANPAPAJ , Këshilltarë Ligjor në USAID/KJSP Bedri BAHTIRI , Udhëheqës i Divizionit për Politika ...