Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ligjin

SEEU REVIEW

RM-së dhe zhvillimi i ambientit në Ligjin për Ambeintin Jetësor të RM-së. Gjithashtu në këtë punim janë përfshirë edhe aspekte krahasuese dhe

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

TRAINIM MBI LIGJIN I RI SHQIPTAR PËR PROKURIMET PUBLIKE, PROCEDURAT DHE PROKURIMI ELEKTRONIK 19, Qershor, 2008- Stafi i bashkise Lezhe 09.30-09.45 Moderatori i kursit Znj. .

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

Shtetet duhet te sigurojnë që anijet te cilat perdorin flamurin e tyre te permbushin detyrimet e tyre ne perputhje me mbledhjen dhe sigurimin e të dhenave qe lidhen me aktivitetet e tyre të peshkimit. 6.12 Shtetet, duhet që brënda kompetencave të tyre perkatese dhe ne perputhje me ligjin ...

LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006

Koncesionari, aksionerët e tij dhe ortakët e tjerë të veprimtarisë së tij ekonomike janë të lirë të zgjedhin ligjin që rregullon marrëdhëniet ndërmjet tyre.

Republikae Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo

Ministriae Ekonomisedhe Financave, Mbeshteturnedispozitate Nenit 62 te Ligjit Nr. 2004/48"Mbi Administraten Tatimoredhe Procedurat"indryshuardheplotesuar me Ligjin Nr.03/L-071.

Kosovo leaflet -final

Prioritetet afatmesme janÏ: •themelimi i bashkÏpunimit nÏ mes tÏ Koalicionit tÏ KonventÏs sÏ Aarhusit dhe MMPH-sÏ, me anÏ tÏ takimeve mujore mbi ligjin pÏr mbrojtjen e mjedisit; dhe •tÏ punuarit ngushtÏ me autoritetet lokale nÏ projektet specifike tÏ pjesÏmarrjes sÏ publikut.

LIGJ Nr.9780, datë 16.7.2007 PËR INSPEKTIMIN E NDËRTIMIT

LIGJ Nr.9780, datë 16.7.2007 PËR INSPEKTIMIN E NDËRTIMIT (Ndryshuar me ligjin nr.10 240, datë 25.2.2010; ndryshuar me ligjin nr.10 323, datë 23.9.2010) I përditësuar Në mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I ...

LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ...

LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ligjin nr.9995, date 22.09.2008 ** Ndryshuar me ligjin nr.10137, date 11.05.2009

REPUBLIKA E SHQIPERISE

1 L I G JI Nr.7961, datë 12.7.1995 Ndryshuar me: ligjin nr. 8085, datë 13.3.1996, ligjin nr. 9125, date 29.7.2003, ligjin nr.10 053, datë 29.12.2008 KODI I PUNES I REPUBLIKES TE SHQIPERISE *** KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE V E N D O S I: BAZAT E KODIT TË PUNËS KREU I Neni 1 (ndryshuar ...

Nr.9643, datë 20.11.2006 , ndryshuar me ligjin Nr.9800 datë ...

LIGJI Nr.9643, datë 20.11.2006 , ndryshuar me ligjin Nr.9800 datë 10.09.2007, ligjin Nr. 9855 datë 26.12.2007, dhe ligjin nr. 10170, date 22.10.2009 „PËR PROKURIMIN PUBLIK" Në mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I ...